ഫാസിസത്തെ സംബന്ധിച്ച് ബൂർഷ്വാ പക്ഷം മുതൽ മാർക്സിസ്റ്റ് വിശകലനങ്ങളടക്കം നിരവധി വിലയിരുത്തലുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഈ പഠനങ്ങൾ പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സികൽ ഫാസിസവും വർത്തമാന കാല ഫാസിസവും തമ്മുലുള്ള പ്രകടമായ വ്യത്യാസമാണ്. ആദ്യത്തേത് പാർലമെന്ററി സംവിധാനത്തിന്റെ രൂപപരമായ നിലനിൽപ്പ് അസാധ്യമാക്കുമ്പോൾ നവലിബറൽ ഫാസിസം അളവിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാമെങ്കിലും പാർലമെന്ററി ജനാധിപത്യം ഔപചാരികമായി നിലനിർത്തുന്നു. അതായത്, അധികാരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് തടസ്സമില്ലാത്തിടത്തോളം തെരഞ്ഞെടുപ്പും മറ്റും തുടർന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണക്രമം സാധ്യമാണെന്നത് ഇന്നത്തെ പൊതുസവിശേഷതയാണ്. അതേസമയം, അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും മുതൽ എഷ്യാ-പെസഫിക് വരെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ന് പ്രകടമായിട്ടുള്ള ഭീകരവാദം, വംശീയ കൂട്ടക്കൊലകൾ, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ, അഭയാർത്ഥികൾ, കുടിയേറ്റക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, ഇതര മർദ്ദിത ജനവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നേരെയുള്ള കടന്നാക്രമണങ്ങൾ, തൊഴിലാളികളെ കൂലിയടിമകളാക്കികൊണ്ടുള്ള അമിത ചൂഷണം, പരിസ്ഥിതി വിനാശം, സൈനികവൽക്കരണം എന്നിവയെല്ലാം ഏറിയും കുറഞ്ഞും ഫാസിസവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം പ്രത്യാഘാതങ്ങളുടെ വിശകലനങ്ങൾക്കപ്പുറം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റേയും ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റേയും ചലനക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫാസിസത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനാണ് മാർക്സിസം ശ്രമിച്ച് പോന്നിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം, എല്ലാ സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസങ്ങളേയും പോലെ, ഫാസിസവും ഒരു സ്ഥിരമായ സാമൂഹ്യസംവർഗമല്ല. മൂലധന സമാഹരണ പ്രക്രിയയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണക്രമങ്ങൾക്കും സവിശേഷമായ മാറ്റങ്ങൾ കൈവരാവുന്നതാണ്. 

 

ഫാസിസത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും വളർച്ചയും

ഫാസിസം യൂറോപ്പിൽ ഉത്ഭവിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ ഏകാധിപത്യ മുതലാളിപത്യം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കനാണ് ലിബറൽ ചിന്തകരും പരിഷ്കരണവാദികളും തയ്യാറായത്. എന്നാൽ, സാമ്രാജ്യത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ അപഗ്രഥനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫാസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഏറ്റവും പ്രതിലോമകരമായ ഫിനാൻസ് മൂലധനമാണെന്നും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആന്തരികവൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം രൂക്ഷമാകുമ്പോഴാണ് ഫാസിസം ഉടലെടുക്കുന്നതെന്നും മാർക്സിസം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ സാധാരണ മിച്ചമൂല്യാപഹരണത്തിൽ അന്തർലീനമായ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ തീഷ്ണമാകുമ്പോൾ ഫാസിസത്തിനുള്ള ഭൗതികസാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് അത് വിശകലനം ചെയ്തത്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊളോണിയൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായിരുന്ന ഇതര യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെപോലെയോ, കോളനികളല്ലാതെ തന്നെ ലാറ്റിനമേരിക്കയെ വരുതിയിലാക്കിയ അമേരിക്കയെ പോലെയോ ജർമ്മനിക്കും ഇറ്റലിക്കും ബാഹ്യകൊള്ളക്ക് പരിമിതികളുണ്ടായി. ഈ രണ്ട് ശക്തികളും ഒന്നാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ കോളനികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട്, ആഭ്യന്തര തൊഴിലാളി സമരങ്ങളടക്കം, നിരവധി സാമൂഹ്യ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത്, തൊട്ടടുത്ത സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഗവർമെന്റിന്റെ വിജയകരമായ മുന്നേറ്റം സംജാതമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയവും പ്രത്യയശാസ്ത്രപരവുമായ വെല്ലുവിളികളും ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് തലവേദനയായി. അതേസമയം, വിപ്ലവകരമായ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ അഭാവം ജർമ്മനിയിലും ഇറ്റലിയിലും പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് കുത്തക ഫിനാൻസ് മൂലധനവും ബൂർഷ്വാ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ലയനത്തിലൂടേയും ഇഴുകിചേരലിലൂടേയും ഫാസിസം ആവിർഭവിക്കുന്നത്.

 

ചുരുക്കത്തിൽ, സാർവ്വത്രികമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടേയും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരതയുടെയും സവിശേഷ സാഹചര്യത്തെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഫാസിസം രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത്. വാചടോപങ്ങളിലൂടേയും ജനവികാരങ്ങൾ ഇളക്കിവിട്ടും പരസ്പരവിരുദ്ധമായ പ്രസ്ഥാവനകളിലൂടേയും പ്രസംഗങ്ങളിലൂടേയും സാമൂഹ്യ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണക്കാരായി വംശീയ, മത, ദേശീയ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളേയും പാർശ്വവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളേയും പഴിചാരിക്കൊണ്ടും തുടക്കത്തിൽ അരാഷ്ട്രീയ മദ്ധ്യവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുറപ്പിക്കാനാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ കരുക്കൾ നീക്കിയത്. ഇപ്രകാരം അടിത്തറയൊരുക്കിയതിന്റെ തുടർച്ചയായി, അസംഘടിത തൊഴിലാളികളേയും തൊഴിൽരഹിത യുവാക്കളേയും ക്രമേണ അധീനതയിലാക്കുവാനും ഇറ്റലിയിലേയും ജർമ്മനിയിലേയും ഫാസിസ്റ്റുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായി, സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലും അതൃപ്തരായ വിശാല ജനവിഭാങ്ങളിലേക്ക് കൂടി കടന്നുകയറാൻ ഫാസിസത്തിനു സാധ്യമായി. അവരെ ആകർഷിക്കാനാകും വിധം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കൂലിവർദ്ധനവ്, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ, ചെറുകിട കച്ചവടക്കാർക്ക് സംരക്ഷണം, സർക്കാർ ഇടപെടലുകൾ, സമ്പന്നവർഗ്ഗന്റെ മേൽ വർദ്ധിത നികുതികൾ തുടങ്ങിയ ഗീർവാണങ്ങൾ മുസ്സോളിനിയുടേയും ഹിറ്റ്ലറുടേയും പ്രസംഗങ്ങളിലെ സ്ഥിരം ഇനങ്ങളായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പമാണ്, ചില പ്രത്യേക സാമൂഹ്യവിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വെറുപ്പും വ്യാജപ്രചരണങ്ങളും ചിട്ടയായി പ്രചരിപ്പിച്ചത്. ജർമ്മനിയിലാണെങ്കിൽ യഹൂദരേയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകളേയും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തകരേയും കൃത്യമായും രാജ്യശത്രുക്കളായി മുദ്രകുത്തുന്ന പ്രചരണങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ അധികാരത്തിലേറിയതോടെ, മുകളിൽ നിന്ന് പാർലമെന്റും ഭരണഘടനയും അട്ടിമറിച്ചതോടൊപ്പം, ഭരണകൂടത്തിന്റെ മർദ്ദനോപകരണങ്ങളായി ഉദ്ഗ്രഥിച്ച ഫാസിസ്റ്റ് ഗുണ്ടകളേയും ക്രിമിനൽ ഗ്യാങ്ങുകളേയും (കരിങ്കുപ്പായക്കാർ, തവിട്ട് കുപ്പായക്കാർ) അടിത്തട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്കെതിരായി കയറൂരിവിടുകയും ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമായ പണം ഫിനാൻസ് കുത്തകകൾ നിർബാധം ഒഴുക്കുകയും ചെയ്തു.  

 

മേൽ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഫാസിസ്റ്റ് പരിവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച് സുവ്യക്തമായ നിലപാടാണ് തുടക്കം മുതൽ മാർക്സിസ്റ്റുകൾ കൈകൊണ്ടത്. സമയപരിമിതി മൂലം, ഫാസിസത്തെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ പഠനത്തിന് ലെനിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിലും, മുസ്സോളിനി ഫാസിസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളിൽ ചർച്ചാവിഷയമായിരുന്നു. വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനത്തിനെതിരെ സാർ ഭരണകൂടം കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട പോലീസ് മേധാവികളുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗത്തെ ഫാസിസത്തിന്റെ ബീജരൂപമായി ലെനിൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ, മുസ്സോളിനിയും ഹിറ്റ്ലറും അധികാരത്തിലെത്തിയതോടെ, ഫാസിസത്തെ സംബന്ധിച്ച വസ്തുനിഷ്ടമായ  വിശകലനം കോമിന്റേൺ മുന്നോട്ട് വെച്ചു. ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടം സർവ്വാധിപത്യപരവും ഭീകരവും ആക്രമണസ്വഭാവത്തോടു കൂടിയതുമായി പരിവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് 1935 ലെ കോമിന്റേണിന്റെ ഏഴാം കോൺഗ്രസ്സിൽ ദിമിത്രോവ് അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഫാസിസത്തെ ഇപ്രകാരം നിർവ്വചിച്ചു: “സാമ്രാജ്യത്വ മൂലധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രതിലോമകരമായ, ഏറ്റവും സങ്കുചിത ദേശീയവാദപരമായ, തുറന്ന ഭീകര സ്വേച്ഛാധിപത്യമാണ് ഫാസിസം… ഫാസിസം ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണമാണ്. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തിനും വിപ്ലവ കർഷക ജനതക്കും ബുദ്ധിജീവികൾക്കുമെതിരായ സംഘടിത കൂട്ടക്കൊലയാണത്. ഏറ്റവും മൃഗീയമായ സങ്കുചിത ദേശീയവാദത്തിന്റെ, ഇതര വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ വംശീയ വിദ്വേഷമാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ വിദേശനയത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുന്നത്.” തീർച്ചയായും ഫാസിസത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും രാഷ്ട്രീയ ഉപരിഘടനയും ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ ആഭ്യന്തരവും ബാഹ്യവുമായ താല്പര്യങ്ങളൂമായി ഇഴുകിചേർന്നത് വ്യക്തമാക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിർവചനം ലക്ഷ്യം വെച്ചത്. ഫാസിസ്റ്റുകൾ അധികാരത്തിലെത്തിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ബൂർഷ്വാ പ്രതിപക്ഷം ശിഥിലമാവുകയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരും ട്രേഡ് യൂണിയനുകളും ഉന്മൂലനം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഈ വിലയിരുത്തലിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, ഫാസിസത്തിനെതിരായ ആഭ്യന്തര ചെറുത്ത് നില്പുകൾ അസാധ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ കോമിന്റേണിന്റെ മുൻകയ്യിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയും ഇതര ബൂർഷ്വാ ഭരണങ്ങളെ പോലും ഉൾകൊള്ളാനായ വിശാല സഖ്യവും രൂപം കൊടുക്കാനായത്.

 

യുദ്ധാനന്തര ഘട്ടം

 

രണ്ടാം ലോകയുദ്ധത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ശക്തികളുടെ പരാജയവും സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുന്നേറ്റങ്ങളും ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെട്ടതും, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് ലോകജനതക്കിടയിൽ വമ്പിച്ച അംഗീകാരവും  സ്വാധീനവും സൃഷ്ടിച്ചു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിനാകട്ടെ കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകാനാകാത്ത സാഹചര്യവും സംജാതമാക്കി. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്, യുദ്ധാനന്തര ലോകവ്യവസ്ഥ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള കൊള്ളക്കനുസൃതമായി, മൂലധന വ്യാപനത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ നേതൃത്വമേറ്റെടുത്ത അമേരിക്ക മുന്നോട്ട് വന്നത്. അപകോളനീകരണത്തിന്റേയും കെയ്നീഷ്യൻ ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റേയും പുകമറക്കുള്ളിൽ മുൻ കോളനികൾക്ക് മേൽ, ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ കൂടുതൽ തീഷ്ണമായ ഒരു പുത്തൻ കോളനിവൽക്കരണ പ്രക്രിയക്കാണ് ഇത് കാരണമായത്.  എന്നാൽ, സാർവ്വദേശീയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് കൊളോണിയലിസത്തിൽ നിന്ന് പുത്തൻ കൊളോണിയസത്തിലേക്കുള്ള ഈ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള അടിയൊഴുക്കുകൾ വേണ്ടവിധം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ക്രൂഷ്ചേവിയൻ നേതൃത്വമാകട്ടെ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റേയും ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റേയും ആധിപത്യം ദുർബലമായ അവസ്ഥയാണ് പുത്തൻ കൊളോണിയലിസമെന്ന വ്യാഖ്യാനവും നൽകി. എന്നാൽ, യുദ്ധാനന്തര സാമ്രാജ്യത്വ മേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, നിസ്സഹായരായ ലോക ജനതക്ക് മേൽ കൊള്ളയും കൊലയും വംശഹത്യയും ഭീകരതയും കൂട്ടക്കൊലകളും കൊട്ടഴിച്ച് വിടപ്പെട്ടു.

 

പുത്തൻ കൊളോണിയലിസം കൊളോണിയസത്തേക്കാൾ സൈനികവൽക്കരണം കുറഞ്ഞ ഘട്ടമെന്നല്ല അർത്ഥമാക്കേണ്ടത്. സോവ്യറ്റ് യൂണിയനും സോഷ്യലിസ്റ്റ് ചേരിക്കുമെതിരെ ആവിഷ്കരിച്ച ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമെന്നോണം, ലാറ്റിനമേരിക്ക മുതൽ ഏഷ്യ വരെയുള്ള പലരാജ്യങ്ങളിലും പട്ടാള അട്ടിമറിയിലൂടെ നിരവധി ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണങ്ങളെ അമേരിക്ക വാഴിക്കുകയുണ്ടായി. അതോടൊപ്പം, സ്വതന്ത്ര ബൂർഷ്വാ ഭരണങ്ങൾ എന്ന പ്രതീതിയുള്ളപ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ, പ്രതിവിപ്ലവ ശക്തികളേയും സംഘടനകളേയും അവയിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനും അമേരിക്കക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും വലതു ശക്തികളേയും പുത്തൻ കൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ദേശീയ വിമോചന പ്രസ്ഥാനങ്ങളേയും വിപ്ലവ ശക്തികളേയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് അമേരിക്ക വിദഗ്ദമായി ഉപയോഗിച്ചു. ബ്രസീൽ, അർജന്റീന, ഉറുഗ്വെ, ഇറാൻ, ഗ്രീസ്, തുർക്കി, പാക്കിസ്ഥാൻ, ഇൻഡോനേഷ്യ, ഫിലിപ്പൈൻസ് തുടങ്ങിയ ലാറ്റിനമേരിക്ക മുതൽ ഏഷ്യ വരെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഭീകര സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണങ്ങളെ സൈനിക അട്ടിമറികളിലൂടെ പ്രതിഷ്ടിക്കുന്നതിനും അമേരിക്ക നേതൃത്വം നൽകി. 1940 കളിലും 1950 കളിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ടയുടെ ഭാഗമായി ഉയർന്നുവന്ന മാക്കാർത്തിയിസം ഇപ്രകാരമുള്ള പ്രതിലോമ നീക്കങ്ങൾക്ക് പ്രത്യയശാസ്ത്ര പിൻബലം നൽകി.

 

1970 കളുടെ തുടക്കത്തിൽ, സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ അപരിഹാര്യമായ ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഫാസിസത്തിന് വഴിവെച്ച 1920 കളിലേയും 1930 കളിലേയും ലോക വ്യാപക സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ദീർഘിച്ചതും സങ്കീർണ്ണവുമാണ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഈ പ്രതിസന്ധി. സമ്പദ്ഘടനയിൽ സർക്കാർ ഇടപെട്ടതുൾപ്പടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് 1930 കളിലെ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടന്നതെങ്കിൽ,  1970 കളിലെ പ്രതിസന്ധിയെ മറയാക്കി ആ ക്ഷേമരാഷ്ട്രം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനു കഴിയും വിധം സാർവ്വദേശീയ ഇടതുപക്ഷം പ്രത്യയശാസ്ത്ര-രാഷ്ട്രീയ തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. നവഉദാരവാദം എന്നറിയപ്പെട്ട ഈ നയത്തിന്റെ കാതൽ മുരടിക്കുന്ന ഉത്പാദന മേഖലയെ അപേക്ഷിച്ച് ഊഹമേഖലകളിൽ ഊന്നുന്ന കുമിള സമ്പദ്ഘടനയെ കെട്ടഴിച്ചുവിട്ട് അനിയന്ത്രിതമായി ലാഭനിരക്ക് ഉയർത്തി നിർത്തുക എന്നതായിരുന്നു. വാർത്താ വിനിമയവും വിവരസാങ്കേതിക വിദ്യയുമടക്കം സാങ്കേതിക മേഖലകളുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളും നവഉദാര കാലത്തെ മൂലധന സമാഹരണത്തിനായി വിന്യസിക്കപ്പെട്ടു. ഊഹമേഖലകളുടെ അഭൂതപൂർവ്വമായ ഈ വികാസം, ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ലെനിൻ ചൂണ്ടികാട്ടിയ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ജീർണ്ണതയും പരാന്ന സ്വഭാവവും നവഉദാര കാലത്ത് പലമാനങ്ങളുള്ളതും സങ്കീർണ്ണവുമാക്കി. തുടർന്ന്, നവഉദാരവാദത്തിൽ അന്തർലീനമായ പ്രതിലോമ രാഷ്ട്രീയം താരതമ്യേന പലമടങ്ങ് ഭീതിതമായി. ഫാസിസത്തിന് കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ കടന്നുവരാനുള്ള പാശ്ചാത്തലമൊരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ശീതയുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭീകരത എന്ന പുതിയ ശത്രുവിനെ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തുകയും ലോകമെങ്ങും സൈനികവൽക്കരണത്തിന് അതുപയോഗപ്പെടുത്തി ഭീകരതാവിരുദ്ധ യുദ്ധം ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു.

 

ഫാസിസം നവഉദാര ഘട്ടത്തിൽ

 

മുൻകാല സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്നും ഗുണപരമായി വ്യത്യസ്ഥമായ ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും മൂലധന സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സവിശേഷതകൾ നവഉദാര ഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമായിരിക്കേ, ഇന്നത്തെ ഫാസിസം അഥവാ നവഫാസിസം 1930 കളിലെ ‘ക്ലാസിക്കൽ ഫാസിസത്തിന്റെ’ വാർപ്പ് മാതൃകകളാവില്ല. മാർക്സിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ് വീക്ഷണത്തിൽ മൂലധനത്തിന്റെ സാർവ്വദേശീയ വൽക്കരണം അഥവാ രാഷ്ട്രാതിർത്തികളെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ സർവ്വ സ്വതന്ത്ര വ്യാപനം  എന്ന പ്രതിഭാസവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം വർത്തമാന കാലത്തെ ഫാസിസത്തെ വിലയിരുത്തേണ്ടത്. മൂലധനം സാർവ്വദേശീയവൽക്കരണത്തിന് വർദ്ധമാനമായ തോതിൽ വിധേയമാകുമ്പോൾ, അതിനെതിരായ ചെറുത്തു നിൽപ്പുകളെ ശിഥിലീകരിക്കുന്നതിനും തുണ്ടുവൽക്കരിക്കുന്നതിനും നവഉദാര ശക്തികൾ വിജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തൊഴിലാളി വർഗ്ഗത്തേയും മർദ്ദിത ജനതയേയും സംഘടിപ്പിച്ച് നയിക്കേണ്ട ഇടത്-പുരോഗമന ശക്തികളുടെ രാഷ്ട്രീയ-പ്രത്യയശാസ്ത്ര ദൗർബല്യമാണ് ഈ ദുരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ക്ഷേമരാഷ്ട്രം കയ്യൊഴിഞ്ഞ് താച്ചറിസത്തിലൂടേയും റീഗണോമിക്സിലൂടേയും തുടർന്ന് ആഗോളീകരണത്തിലൂടേയും ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ കടന്നാക്രമണം തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിനും മർദ്ദിത ജനതകൾക്കും മേൽ അതിതീവ്രമാക്കിയപ്പോൾ, നവഉദാര പ്രക്രിയയെ ശരിയായി വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അതിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചെറുത്ത് നില്പുകൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് ഇടതുപക്ഷത്തിനു കഴിഞ്ഞില്ല. നവഉദാരവാദത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമായ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസവും പോസ്റ്റ് മാർക്സിസവും ആവിഷ്കരിച്ച് ജനങ്ങളെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി സ്വത്വവാദരാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ മൂലധനത്തിനെതിരായ തൊഴിലാളിവർഗ്ഗത്തിന്റെ ചെറുത്ത് നില്പുകളെ അപ്രസക്തമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ദൗർബല്യം പ്രകടമായി. സാമ്പത്തികാടിത്തറയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രത്യയശാസ്ത്ര മണ്ഡലത്തിൽ വ്യാപകമായ ആശയക്കുഴപ്പവും ലോകമെങ്ങും നവഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകൾക്കും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണൊരുക്കി. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ തിന്മകൾ ദുരീകരിക്കാനെന്ന വ്യാജേന പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത പൗരസ്ത്യവാദവും (Orientalism), കീഴാള സംസ്കൃതികൾ എന്ന പേരിൽ നിരവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും വിജ്ഞാന വിരോധങ്ങളേയും പ്രാചീന ആചാരങ്ങളേയും സ്വത്വങ്ങളേയും പുനരാനയിച്ചതുമെല്ലാം ഫാസിസവൽക്കരണത്തിനനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷമൊരുക്കി.  മതമൗലികവാദത്തിലും സങ്കുചിത ദേശീയവാദത്തിലും വംശീയവാദത്തിലും ഇതരജന വിദ്വേഷത്തിലും അധിഷ്ടിതമായ പ്രതിലോമ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്ന് വരികയും ആഗോളമൂലധനത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകജനതയുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കുകയുമുണ്ടായി.

 

ഈ അനുക്കൂല പാശ്ചാത്തലമാണ്, ഇപ്പോൾ ലോകവ്യാപകമായി പല നവഫാസിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ആവിർഭവിക്കുന്നതിനു കാരണമായത്. തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പാരിസ്ഥിതിക സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയിൽ നിന്നും അരക്ഷിതാവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഉടലെടുക്കുന്ന പൊതുമനശാസ്ത്രത്തെ വിദഗ്ദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ബദൽ വെക്കാനില്ലാത്ത മുഖ്യധാരയിലെ പരമ്പരാഗത പാർട്ടികളിലുള്ള ജനങ്ങളിലെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതും ഫാസിസ്റ്റു ശക്തികളുടെ വളർച്ചക്ക് ഗതിവേഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവെ, ജനപ്രീതികരവും കാല്പനികവും ‘സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ’ പോലെയുള്ള പരികല്പനകൾക്കുമനുസൃതമായി ഇതര ജനവിഭാഗങ്ങളോടുള്ള വിദ്വേഷത്തിലധിഷ്ടിതവുമായ പ്രചരണ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഫാസിസ്റ്റുകൾ എവിടേയും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സമൂർത്ത ദേശീയ സാംസ്കാരിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപത്തിൽ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം. ഓരോ രാജ്യത്തിന്റേയും ചരിത്രത്തിനും സവിശേഷതകൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന അഥവാ സമാന ഘടകങ്ങളുള്ള ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യൂനപക്ഷം വരുന്നതും മതപരമോ വംശീയമോ ഭാഷാപരമോ ആയി അസാദൃശ്യങ്ങളുള്ളതുമായ ആയ പാർശ്വവൽകൃതരായ മർദ്ദിതരേയും ഒഴിവാക്കി നിർത്തുന്നതും ശത്രുക്കളായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതും ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ പൊതുരീതിയാണ്. ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യവസ്ഥാവിരുദ്ധവും സമ്പന്ന വരേണ്യവർഗ്ഗത്തെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നതുമായ നാട്യങ്ങളും ഫാസിസ്റ്റുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്നതോടെ, തങ്ങളുടെ വാചടോപത്തിൽ കുടുങ്ങി വോട്ട് ചെയത ഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളേയും വഞ്ചിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയുമില്ലാത്തവരാണ് എന്നും ഫാസിസ്റ്റുകൾ.

 

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നവഫാസിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പുതിയ ചരിത്ര രചനയെ സംബന്ധിച്ചാണ്. കമ്മ്യൂണിസം രാക്ഷസീയമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യഖ്യാനങ്ങൾ ഈയിടെ യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിലെ നവഫാസിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളിൽ നിന്നുണ്ടായതും ഇത്തരം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്. ഫാസിസത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും അതിന്റെ ദുഷ്ചെയ്തികൾക്ക് പുകമറയിടുകയും ചെയ്യുന്ന നിഗൂഡപദ്ധതി യൂറോപ്പിലെ നവഫാസിസ്റ്റുകളുടെ മുഖമുദ്രയായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്റ്റാലിനും ചർച്ചിലും റൂസ് വെൽറ്റും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിനു പകരം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നത് ഹിറ്റ്ലർ - ചേമ്പർലേൻ - ഹൂവർ സഖ്യമായിരുന്നുവെന്നും അത് സ്റ്റാലിനെതിരായിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുമുള്ള മക്കാർത്തിയൻ മാതൃകയിലുള്ള വാദഗതികൾ ഈ പുതിയ ചരിത്രവായനയുടെ ഒരു പരിണിതിയാണ്. രണ്ടാമത്തേത് നടപ്പായിരുന്നുവെങ്കിൽ, 1970 കളിലെ സ്റ്റാഗ്ഫ്ലേഷനിലേക്ക് നയിച്ച ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാരം യൂറോപ്പിന് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് നവഫാസിസ്റ്റുകളുടെ നിലപാട്. സമാനമായ രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്യ്ര സമരത്തെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ആർ എസ്സ് എസ്സിന് രാജ്യസ്നേഹത്തിന്റെ പട്ടം ചാർത്തിക്കൊടുക്കാൻ ഒരു ചരിത്ര രചനക്ക് ഹിന്ദുത്വ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ്കാർക്കെതിരായ രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തിയ ഗാന്ധിയെ അവമതിക്കാനും, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പാദസേവ ചെയ്ത സവർക്കർക്ക് രാജ്യസ്നേഹ പട്ടം ചാർത്താനും നടത്തുന്ന നീക്കങ്ങൾ ഈ പുതിയ ചരിത്ര രചനയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ്.

 

ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസ്റ്റ് പരിവർത്തനം

 

മേൽ സൂചിപ്പിച്ച ആഗോള പാശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തേയും വികസന പരിണാമത്തേയും നോക്കികാണേണ്ടത്. യൂറോപ്യൻ ഫാസിസം രൂപം കൊണ്ട 1920 കളുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ആർഎസ്എസ്സും രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഈ ആർഎസ്എസ്സിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയോപകരണമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി. ചരിത്ര വസ്തുതകൾ പ്രകാരം യൂറോപ്യൻ ഫാസിസ്റ്റു നേതാക്കളായ ഹിറ്റ്ലറോടും മുസ്സോളിനിയോടും അന്ധമായ ആരാധനയുള്ളവരായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആർഎസ്എസ്സ് സ്ഥാപകർ. ഉദാഹരണത്തിന്, ആർഎസ്എസ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ തലവനായിരുന്ന ഹെഗ്ഡേവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയഗുരുവും വഴികാട്ടിയുമായിരുന്ന ബി. എസ്. മുഞ്ചെ 1931 ൽ ഇറ്റാലിയൻ ഫാസിസ്റ്റ് സ്വേച്ഛാധിപതിയായിരുന്ന മുസ്സോളിനിയെ സന്ദർശിക്കുകയും അയാളുടെ ഫാസിസ്റ്റ് അക്കാദമി ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡുക്കേഷനിൽ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ചെയ്തു. ഈ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട അർദ്ധ സൈനിക സ്വഭാവമുള്ള തവിട്ടുകുപ്പായക്കാരായ ലുമ്പൻ (lumpen) ഗുണ്ടകളിൽ തല്പരനായതുകൊണ്ടാണ് 1937 ൽ നാസിക്കിൽ മുഞ്ചെയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബോൺസാലെ സൈനിക സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. സെന്റ്രൽ ഹിന്ദു മിലിറ്ററി എഡ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായ ഈ സൈനിക സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഹിന്ദുത്വ ഗുണ്ടകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുത്തത്. 2008 ലെ മാലേഗാവ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത ഹിന്ദുത്വ ഭീകരസംഘങ്ങൾക്ക് ബോൺസാലെ സ്കൂളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ തലവനായിരുന്ന ഹേമന്ത് കാർകറെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് ആർഎസ്എസ്സ് സൈനിക സ്കൂൾ ആരംഭിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബോൺസാലെസ് സ്കൂളിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. 2020 ഏപ്രിൽ മാസത്തോടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ആർഎസ്എസ്സ് സൈനിക സ്കൂൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ തുറന്ന കാവിവൽക്കരണത്തോടൊപ്പം, ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തിന്റെ ഗുണപരമായ ഒരു ഘട്ടത്തെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.

 

ഹിറ്റ്ലറുടെ ആര്യവംശ ശുദ്ധിയും വെള്ളക്കാരന്റെ മഹത്വവും അതേപടി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോടുള്ള വിനീത വിധേയത്വം കൈമുതലായിരിക്കുകയും മുസ്ലീം ജനങ്ങളെ ആജന്മ ശത്രുക്കളായി കരുതിപ്പോരുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർഎസ്എസ്സ് ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ നിന്നും തുടക്കം മുതലേ വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. ദീർഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിനു പുറത്തായിരുന്നു അതിന്റെ സ്ഥാനം. ഗാന്ധി വധത്തിൽ ആരോപണവിധേയരായതോടൊപ്പം, ഭരണഘടനക്ക് പകരം മനുസ്മൃതി മതിയെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞ സവർണ്ണ ബ്രാഹ്മണ്യ സംഘടനയായ ആർഎസ്എസ് ജനാധിപത്യത്തിനും സമത്വത്തിനും എക്കാലവും എതിരായിരുന്നു. ഒരു ഭീകര സംഘടനയെന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിരോധിക്കപ്പെട്ട ആർഎസ്എസിനു മുഖം രക്ഷിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തിരാവസ്ഥക്കെതിരെ നടത്തിയ ഇടപെടലായിരുന്നു. ഇതോടെ മുഖ്യധാരയിൽ ബിജെപിക്ക് രൂപം നൽകുകയും രാഷ്ട്രീയാധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കരുനീക്കങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതാകട്ടെ രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ഭീകരപ്രവർത്തനവും, പരസ്യപ്രവർത്തനവും നടത്തുന്ന നൂറുകണക്കിനു സംഘടനകളിലൂടേയും തീവ്രവലത് സാമ്പത്തിക ദർശനത്തിലൂടേയുമാണ്. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനോടുള്ള വിനീത വിധേയത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ സമസ്ത മേഖലകളിലേക്കും കടന്നുകയറിയ ആർഎസ്എസ് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫാസിസ്റ്റ് സംഘടനയായി വളർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ വമ്പിച്ച കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ പിൻബലത്തിൽ, എണ്ണമറ്റ കാവിസംഘടനകൾക്കും പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അത് രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

 

മുഖ്യധാരയിൽ പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും 1970കളുടെ മധ്യത്തോടെ ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്നായി ആർഎസ്എസ് കടന്നുവരുന്നത്, സാമ്രാജ്യത്വം നവഉദാരവൽക്കരണം ആശ്ലേഷിച്ച ചരിത്രസാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണെന്നതും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. സാമ്രാജ്യത്വം അഭിമുഖീകരിച്ച അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയും അക്കാലത്ത് അഭൂതപൂർവ്വമായ രാഷ്ട്രീയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലകപ്പെടുകയും രാജ്യത്തെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും തീഷ്ണമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യൻ ദല്ലാൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ പ്രതിസന്ധിയോടുള്ള പ്രതികരണം എന്ന നിലക്കാണ് 1975 ലെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയുടെ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപനത്തെ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്. സോവിയറ്റ് യൂണിയനോടുള്ള ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ അക്കാലത്തെ ആഭിമുഖ്യം നിമിത്തം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത ജന്മസ്വഭാവമായുള്ള തീവ്ര-വലത് ആർഎസ്എസ്സിന് അമേരിക്കൻ പിന്തുണയോടെ അടിയന്തിരാവസ്ഥാ വിരുദ്ധ കാമ്പയിൻ നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം, അടിയന്തിരാവസ്ഥ അവസാനിക്കുകയും 1980ൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി തിരിച്ച് അധികാരത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്തതോടെ, അമേരിക്കൻ തിട്ടൂരങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി കീഴടങ്ങുംവിധം അതിഭീമമായ ഒരു ഐഎംഎഫ് വായ്പ കർശനമായ തീവ്രവലത് ഉപാധികളോടെ സ്വീകരിക്കാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി. ഇപ്രകാരമുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണവ്യവസ്ഥയുടെ ആത്യന്തം പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിലാണ് ബിജെപിയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടാധികാരം പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ചടുല നീക്കങ്ങൾക് ആർഎസ്എസ് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്.  തുടർന്ന് വന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോഗ്രസിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വ നിലപാടുകളെ വിദഗ്ദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് താരതമ്യേന കുറഞ്ഞൊരു കാലത്തിനുള്ളിൽ ആർഎസ്എസ് രാഷ്ട്രീയ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തത്.

 

തീർച്ചയായും സുപ്രധാനമായ നിരവധി നാഴികകല്ലുകളാൽ  അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയാണ് ആർഎസ്എസ്സിന്റെ അധികാരത്തിലേയ്ക്കുള്ള ഈ പാത. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കൊലപാതകത്തിനുശേഷം തുടക്കമിട്ട രാമജന്മഭൂമി പ്രസ്ഥാനം, 1992 ൽ  ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കൽ, 1990കളുടെ അവസാനം വാജ്‌പേയി നയിച്ച ബിജെപി ഭരണം, 2002ലെ ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊല, 2014ലെ ഒന്നാം മോദി ഭരണം, 2019ലെ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ മോദിയുടെ രണ്ടാം വരവ് എങ്ങിനെ അവ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. രണ്ടാം മോദി ഭരണത്തോടെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാസിസവൽകരണം ഗുണപരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ ഒരു ഹിന്ദുരാഷ്ട്രമാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഭരണഘടനാപരവും ഭരണപരവുമായ എല്ലാ നിലമൊരുക്കലും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിൻപ്രകാരം, മോദി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് കാവി ഭരണം 370-ആം വകുപ്പ് റദ്ദ് ചെയ്ത് കാശ്മീരിനെ സൈനികമായി ഉദ്ഗ്രദിക്കുന്നതിന് പുറമെ ബാബറി മസ്ജിദ് നിന്നിടത്ത് രാമക്ഷേത്രം പണിയുന്നതിനുള്ള നീക്കം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡിന്റെ മറവിൽ ഹിന്ദുകോഡ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കവും നടന്നുവരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പുറമെയാണ് ആസ്സാം മോഡൽ പൗരത്വപട്ടിക ദേശവ്യാപകമാക്കിയും പൗരത്വഭേദഗതി നിയമങ്ങളിലൂടെയും മുസ്ലീങ്ങളെ രണ്ടാം തരം പൗരന്മാരോ, പൗരത്വമി്ല്ലാത്തവരോ ആക്കുന്നതും അതുവഴി നാലുകോടിയോളം പേരെ തടങ്കൽ പാളയത്തിലാക്കാനുള്ള ഹീനനീക്കവും മോദി ഭരണം ആവിഷ്‌കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടനുബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേറ്റ്, കാവി ഫാസിസത്തിന്റെ തനതു സവിശേഷതകളായ മുസ്ലീം ജനങ്ങൾക്കും ദളിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കും എതിരായ കടന്നാക്രമണം, മർദ്ദിത ജാതികളെ നിർബന്ധിതമായി ഹിന്ദുത്വബ്രാഹ്മണ്യത്തിന് കീഴ്‌പെടുത്തൽ, ആധുനികതയുടെയും ശാസ്ത്രീയ -യുക്തി ചിന്തയുടെയും നിരാകരണം, പ്രാകൃത ആചരങ്ങളും വിജ്ഞാന വിരോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, വിയോജിക്കുന്നതുപോലും രാജ്യദ്രോഹകുറ്റമാക്കൽ, താരാരാധനയും വരേണ്യതയും വളർത്തിയെടുക്കൽ, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിരുദ്ധത, സർവോപരി കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തോടുള്ള സമ്പൂർണ്ണവിധേയത്വം എന്നിവയെല്ലാം പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു

 

 

അതേസമയം, ആർ എസ് എസിനെ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണകൂടാധികാരത്തിലേക്കെത്തിച്ച കാൽനൂറ്റാ‍ണ്ടുകാലത്തെ നവ ഉദാരപ്രക്രിയയെ കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വം സുഗമമാക്കിയത് സുപ്രധാനമാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. 1980ൽ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ സംഘപരിവാറിനോടുള്ള മുൻ നിലപാട് തിരുത്തുന്നതിന്റെ പരസ്യപ്രതികരണമെന്നോണം ആർഎസ് എസ് തലവൻ ദേവരശ് എഴുതിയ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു. ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തെ തുടർന്ന് അധികാരമേറ്റെടുത്ത രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് നിലനിന്ന സ്ഥലത്ത് ശിലാന്യാസം നടത്തുന്നതിന് ഹിന്ദുത്വശക്തികൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയത്. 1984 മുതൽ ധർമ്മ സൻസദ്, ബജ്രംഗ്ദൾ, ദുർഗ്ഗാവാഹിനി തുടങ്ങിയ തീവ്രഹിന്ദുത്വസംഘടനകളിലൂടെ കാവിശക്തികൾ രാജ്യമാസകലം വർഗ്ഗീയവിഷം ചീറ്റിയും വർഗീയകലാപങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചും അയോധ്യ വിമോചനക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടപ്പോൾ കേന്ദ്രഭരണം കൈയ്യാളിയിരുന്ന കോൺഗ്രസ് കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കുകയും ഹിന്ദുവികാരത്തെ തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിന് അടിത്തറ പണിയാനുള്ള വിശ്വഹിന്ദുപരിഷത്തിന്റെ രാമശിലാ സമാഹരണത്തിന് കോൺഗ്രസ് ഭരണം എല്ലാ ഒത്താശകളും ചെയ്തുകൊടുത്തതിന്റെ തുടർച്ചയായി 1989ൽ രാമക്ഷേത്രത്തിന് തറക്കല്ലിടാൻ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. 1980കളുടെ മധ്യം മുതൽ കാവിശക്തികളുടെ ശക്തിസമാഹരണത്തിനായി മറുനാടൻ ഹിന്ദുത്വവാദികളെ ഐക്യപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി അന്താരാഷ്ട്രസമ്മേളനങ്ങൾ വിളിച്ചുകൂട്ടിയപ്പോഴും മൃദുഹിന്ദുത്വവാദിയായ കോൺഗ്രസ് അവർക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. മണ്ഡൽ പ്രക്ഷോഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അദ്വാനിയുടെ രഥയാത്ര ബീഹാറിൽ തടയുമ്പോഴേയ്ക്ക് കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിന്റെ അറിവോടെതന്നെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടന്ന വർഗ്ഗീയകലാപങ്ങൾ  അപരിഹാര്യമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വരുത്തിവെച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞടുപ്പുകളിൽ ബിജെപി വൻഭൂരിപക്ഷം നേടിയത് അതിന്റെ പ്രതിഫലനമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും ഇന്ത്യയിലെ നെഹ്‌റുവിയൻ നയങ്ങൾക്ക് അന്ത്യം  കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ നവഉദാര വൽക്കരണത്തിലേയ്ക്ക് ചുവടുമാറ്റം നടത്തിയ റാവു-മന്മോഹൻ സിംഗ് ഭരണം തന്നെയാണ് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കുന്നതിന് ഹിന്ദുത്വശക്തികൾക്ക് സുരക്ഷാകവചം ഒരുക്കിക്കൊടുത്തതെന്നത് യാദൃശ്ചികമായിരുന്നില്ല. ഈ സമയമാകുമ്പോഴേയ്ക്ക് ഭരണകൂടാധികാരം പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഉപകരണമായി രാമനെ ആർഎസ്എസ് പരിവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് കൂട്ടക്കൊലയുടെ പേരിൽ മോദിക്ക് അമേരിക്ക പത്തുവർഷക്കാലം വിസ നിഷേധിച്ചിട്ടുപോലും ഏതാണ്ട് അതേ കാലത്ത് പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായി ഇന്ത്യയെ ഭരിച്ച യുപിഎ സർക്കാർ അതിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനം നിമിത്തം നരഹത്യക്ക് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു നടപടിയും

കൈകൊണ്ടില്ല. വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനങ്ങളിലൂടെ കോൺഗ്രസ് സ്വയം അതിന്റെ ശവക്കുഴി തോണ്ടിയപ്പോൾ ആർഎസ്എസും ബിജെപിയും പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത തീവ്ര ഹിന്ദുത്വം അന്തിമ വിജയം കരസ്ഥമാക്കുകയാണുണ്ടായത്.

 

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തെ തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ചരിത്രസാഹചര്യവും ഇന്ത്യയുടെ സമൂർത്ത രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനവും പരിഗണനയിലെടുത്തുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു സാമൂഹ്യപ്രതിഭാസവും വികസിക്കുമ്പോഴും ആ പ്രദേശത്തെ സാമൂഹ്യ രൂപവത്ക്കരണങ്ങൾക്കും അവിടുത്തെ തനതു സവിശേഷതകൾക്കും അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുകയെന്നത് പ്രാഥമിക മാർക്സിസ്റ്റ് പാഠമാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ സർവ്വാധിപത്യമാണ് ഫാസിസത്തിന്റെ അടിത്തറയെന്നത് അതിന്റെ സാർവത്രികസ്വാഭാവമാണ്. എന്നാൽ നിർദ്ദിഷ്ട സാഹചര്യങ്ങൾക്കും കാലദേശ വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി അതിന്റെ രൂപങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തിരിച്ചറിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഫാസിസത്തിനെതിരായ ജനകീയ

സമരം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും.

ഉദാഹരണത്തിന് കോമിന്റേർണിന്റെ 7-ആം കോൺഗ്രസിലെ സമാപന പ്രസംഗത്തിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദിമിത്രോവ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കൊളോണിയൽ അർദ്ധകൊളോണിയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫാസിസത്തിന്റെ

വികാസം സാമ്രാജ്യത്വരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മൗലീകമായി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമെന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന്  “ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മുതലാളിത്തരാജ്യങ്ങളായ ജർമ്മനിയിലേയും ഇറ്റലിയിലേയും തരത്തിലുള്ള ഫാസിസത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല“ എന്നാണ്. മറിച്ച്, പിന്നോക്കരാജ്യങ്ങളിലെ സമൂർത്ത സാമ്പത്തികരാഷ്ട്രീയ ചരിത്ര സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും അവിടങ്ങളിൽ ഫാസിസം ആവിർഭവിക്കുക. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഹിന്ദുത്വ ഫാസിസത്തെ ഇവിടത്തെ

ദേശീയ സാഹചര്യമായിട്ടുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ഫിനാൻസ്

മൂലധനത്തിന്റെ ഉദ്ഗ്രഥനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിലയിരുത്തി നിലപാടെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

 

ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ആർ.എസ്.എസ്. പ്രക്ഷേപിക്കുന്ന ആക്രമണ ഹിന്ദുത്വദേശീയത ഒരു ഹിന്ദു മതരാഷ്ട്ര രൂപീകരണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ളതാണ്. ആർ.എസ്.എസിന്റെ ദേശീയത

ബൂർഷ്വാ ദേശീയ താത്പര്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആക്രമണയുദ്ധമടക്കം നടത്തിയ നാസിഫാസിസത്തിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. അതായത്, ഹിന്ദുത്വഫാസിസം സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് പാദസേവചെയ്യുന്ന, ദേശീയതാത്പര്യങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന കപട ദേശീയതയാണ് പേറുന്നത്. കൊളോണിയൽ - പുത്തൻകൊളോണിയൽ അടിച്ചമർത്തലിനും കൊള്ളയ്ക്കും വിധേയമായതിന്റെ ദീർഘചരിത്രമുള്ള ആഫ്രോ-ഏഷ്യൻ ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയതയും രാജ്യസ്‌നേഹവും കൊളോണിയൽ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധപോരാട്ടങ്ങളുമായി ഇഴുകിചേർന്നതാണ്. ഒന്നുകൂടി വിശദമാക്കിയാൽ സാമ്രാജ്യത്വവിരുദ്ധത ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ദേശീയതയിൽനിന്നും ഇഴ പിരിച്ചെടുക്കാനാകാത്തതാണ്.  കൊളോണിയൽ കാലത്തോ, യുദ്ധാനന്തര പുത്തൻകൊളോണിയൽ കാലത്തോ അപ്രകാരമുള്ള ഒരു സ്വതന്ത്ര ദേശീയ മുതലാളിത്ത വികാസത്തിനായി ആർ.എസ്.എസ്. നിലപാടെടുത്തതിന്റെ ഒരു സൂചനപോലുമില്ല. നേരെ മറിച്ച് കൊളോണിയൽ കാലത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പാദസേവയിലൂടെയും പുത്തൻ കൊളോണിയൽ കാലത്തെ അമേരിക്കൻ പാദസേവയിലൂടെയും തുറന്നു കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അനുസരിച്ച് തുടക്കം മുതൽ ദേശീയതയെ ഒറ്റുകൊടുത്ത ചരിത്രമാണ് ആർ.എസ്.എസിന്റേത്. ഇന്ത്യയിലിന്ന് അതിന്റെ  നിയന്ത്രണറ്റ്തിലുള്ള ഭരണം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീവ്ര വലത് സ്വഭാവമുള്ള നവഉദാര കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണം അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തോടുള്ള വിനീത വിധേയത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥതിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ സാംസ്കാരിക ദേശീയത ആഗോള ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തെ  സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പുകമറ മാത്രമാണ് ആർ.എസ്.എസ്. ഈ കപട ദേശീയതയ്ക്കെതിരെ സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധസ്വഭാവമുള്ള പുരോഗമനപരവും ജനാധിപത്യപരവുമായ യഥാർത്ഥ ദേശീയതയാണ് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ടത്. പുരോഗമന

ജനാധിപത്യപരവും മതേതര സ്വഭാവമുള്ളതും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഈ ദേശീയതയിൽ ഊന്നിവേണം ഇന്ന് തൊഴിലാളികളുടെയും കർഷകരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും ദലിത് ആദിവാസി ജനതകളുടെയും മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും മറ്റെല്ലാ മർദ്ധിതരുടെയും

ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധഐക്യനിര പടുത്തുയർത്തേണ്ടത്.

 

ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തെ കൂടുതൽ വിഷലിപ്തവും അപകടകരവുമാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രതിലോമകരമായ ബ്രാഹ്മണിക് ഹിന്ദുത്വ മേധാവിത്വത്തിലൂന്നിയ

അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഊന്നലാണ്. അതിൻ പ്രകാരം, ഇന്ത്യയിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും പൗരാവകാശങ്ങളോ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത മർദ്ദിത ജാതികളിലും കീഴ് ജാതികളിലും ഉൾപ്പെട്ട ‘അധമ‘ന്മാരാണ്. മോദി ഭരണത്തിൽ ദലിതർക്കും ഇതര മർദ്ദിത ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കുമെതിരെ മുമ്പെങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഏറ്റവും ഹീനമായ ആക്രമണങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പരസ്യമായി തല്ലിക്കൊല്ലൽ, കൂട്ടബലാത്സംഗങ്ങൾ, ദുരഭിമാന കൊലകൾ, ഉന്നത ഗവേഷണസ്ഥാപനങ്ങളിൽപോലും ദലിതർക്കെതിരെ നടക്കുന്ന കൊലകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഈ അതിക്രമങ്ങൾ ഇന്ന് പ്രകടമാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് സ്വന്തം വോട്ടുബാങ്ക്  ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം വിദഗ്ദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന  ആർ.എസ്.എസ്, മറുഭാഗത്ത് വിശാല ഹിന്ദുത്വത്തിലേയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ജാതികളെ നിർബന്ധിതമായി ഉദ്ഗ്രഥിക്കുന്ന പണിയും നടപ്പാക്കി വരുന്നു. അതായത് വിഭജിച്ച് ഭരിക്കുക എന്ന തന്ത്രത്തോടൊപ്പം കാവിശക്തിളുടെ ഭൂരിപക്ഷ അജണ്ടയ്ക്കനുസൃതമായി ജാതി പാർട്ടികളെയും സംഘടനകളെയും അപനിർമ്മിക്കുന്ന ഏർപ്പാടും സജീവമാക്കുന്നുണ്ടെന്നർത്ഥം. ആയതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷസാഹചര്യത്തിൽ ജാതി ഉന്മൂലനം അടക്കം ഉചിതമായ പ്രത്യയശാസ്ത്ര രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾക്കൊപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനാധിപത്യത്തിനെതിരായ വിട്ടുവീഴ്ചയി്ല്ലാത്ത പോരാട്ടം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടേ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. ഒന്നു കൂടി വിശദമാക്കിയാൽ, ഫാസിസത്തിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ - സാമ്പത്തിക - സാമൂഹിക - സാംസ്‌കാരിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നടക്കേണ്ട ഇടപെടലുകൾ ഇന്ത്യയുടെ സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം.

 

1930 കളിൽ, രണ്ട് സാമ്രാജ്യത്വ രാജ്യങ്ങളായ ഇറ്റലിയും ജർമ്മനിയും ഫാസിസം ആശ്ലേഷിച്ചപ്പോൾ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധപോരാട്ടത്തിന് പ്രത്യയശാസ്ത്ര - രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം നൽകാൻ കോമിന്റേണും സോവിയറ്റ് യൂണിയനുമുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് യൂറോപ്യൻ ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന്റെ രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൽ അവിടെ ഏകദേശം 10 നവനാസി പാർട്ടികൾ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു. അവരാകട്ടെ തൊഴിലാളി വർഗത്തിനും അഭയാർത്ഥികൾക്കും കുടിയേറ്റക്കാർക്കുമെതിരെ ഒരു അഖിലയൂറോപ്യൻ ഫാസിസ്റ്റ് സഖ്യത്തിനും രൂപം കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം യൂറോപ്യൻ ഫാസിസം ഉദയം ചെയ്ത യുദ്ധപൂർവ്വ ഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച്, വർത്തമാന നവഉദാരഘട്ടത്തിൽ ഫിനാൻസ് മൂലധനം സാർവദേശീയവത്കരണത്തിന് വിധേയമായിരിക്കുന്നു. തൻനിമിത്തം, മൂലധന സമാഹരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജീർണതയും പരാന്നസ്വഭാവവും ഊഹമേഖലയുടെ വികാസവും പ്രതിലോമപരതയും സൈനികപരതയും അടിച്ചമർത്തലുമെല്ലാം നിരവധി മടങ്ങ് ശക്തമാകുകയും പുതിയ മാനങ്ങൾ ആർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നേരെ മറിച്ച് പ്രത്യയശാസ്ത്ര - രാഷ്ട്രീയ ദൗർബല്യങ്ങളാൽ, ഇടതു പക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചേടത്തോളം ഇന്നത്തെ ഫാസിസ്റ്റ്ഭീഷണിയെ വസ്തുനിഷ്ടമായി അപഗ്രഥിക്കുന്നതിനും വെല്ലുവിളികൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും പരിമിതികൾ നേരിടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഫാസിസത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെയും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരത്തിന്റെ നേതൃശക്തിയായി മാറുന്നതിന് ഇനിയും ഇടത്പക്ഷത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധസമരത്തിലെ നേതൃത്വത്തെയും ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിയിലെ ഘടകശക്തികളെ സമ്പന്ധിച്ചും വ്യക്തത ആവശ്യമാണ്. കോമിന്റേൺ ഏഴാം കോൺഗ്രസിൽ ദിമിത്രോവിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമാണ്. ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ സാമ്രാജ്യത്വ ബൂർഷ്വാസി ഉൾപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്ദേഹങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി. സാമ്രാജ്യത്വ ബൂർഷ്വാസി നേരിട്ട അതീവഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനാണല്ലോ  ഫാസിസം ആവിർഭവിച്ചത്. മറ്റൊരുകാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്, സോഷ്യൽ ഡോമോക്രാറ്റുകളുടെ വർഗ്ഗസഹകരണ സമീപനത്തെ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു. ബൂർഷ്വാ ഭരണകൂടങ്ങളുമായി ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിയ്ക്ക് സഖ്യമുണ്ടാക്കേണ്ടിവന്നതിന്റെ ദൗർബല്യം സ്റ്റാലിനും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാലിന്റെ അഭിപ്രായം, ഫിനാൻസ് മൂലധനത്തിന് കീഴിൽ നടക്കുന്ന മൂലധനസമാഹരണത്തിന്റെ സവിശേഷത ബൂർഷ്വാ ജനാധിപത്യം സ്ഥായിയായി നിലനിർത്തുന്നതല്ലെന്നായിരുന്നു. ഫിനാൻസ് ദുഷ്പ്രഭുത്വവുമായുള്ള ബാന്ധവം നിമിത്തം സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസിയെ ഫാസിസത്തിന്റെ ‘മിതവാദ ഘടക’മായി കാണേണ്ടതുണ്ടെന്ന വിമർശനവും സ്റ്റാലിൻ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുകയുണ്ടായി. രണ്ടാം ലോകയുദ്ധാനന്തരം, ഹിറ്റ്ലർ ഫാസിസത്തിന്റെ ഭീകരാനുഭവങ്ങൾ കണ്മുന്നിൽ ഉണ്ടായിട്ടും, അമേരിക്കൻ പുത്തൻ അധിനിവേശ ക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധരാജ്യങ്ങളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സൈനിക സ്വേച്ഛാധിപത്യഭരണങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാലിന്റെ വിലയിരുത്തൽ ശരിയായിരുന്നുവെന്ന്  കാണാം.

 

നവ ഉദാരകാലത്തെ ഫാസിസ്റ്റ് കടന്നാക്രമണം നടക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരായ സാമ്രാജ്യത്വ ബൂർഷ്വാസിയും ദല്ലാൾ ബുർഷ്വാസിയും കോർപ്പറേറ്റ് വൽക്കരണത്തിന്റെ മാപ്പ്സാക്ഷികളായ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളും കൂടുതൽ ജീർണ്ണീക്കുകയും ഉപരിഘടനയിലെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര സാംസ്‌കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ അത് പ്രകടമാകുകയും

ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. ഈ സവിശേഷസാഹചര്യത്തിൽ, ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നണിയിലെ സ്ഥായിയായ സുഹൃത്തുക്കളെ ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് കൃത്യമായി വേർതിരിക്കാനും സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റുകളിലെ പുരോഗമന വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി നേടിയെടുക്കാനും കഴിയുന്ന ശ്രദ്ധാപൂർവ്വമായ പ്രവർത്തനത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഫാസിസ്റ്റ്ഭരണത്തിനെതിരെ നാനാരൂപങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യപ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസാകട്ടെ ശിഥിലീകരണത്തിന്റെ പാതയിലാണ്. കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ഇതര ഭരണവർഗ്ഗ പാർട്ടികളും സോഷ്യൽഡെമോക്രാറ്റിക് നേതൃത്വവും ഫാസിസത്തിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള

കോർപ്പറേറ്റ്വൽക്കരണ പക്ഷത്തേയ്ക്ക് ചുവടുമാറ്റം നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകാല അനുഭവങ്ങളിൽനിന്നും പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ത്യയുടെ സമൂർത്ത സാഹചര്യങ്ങളെയും വർത്തമാന ലോകയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെയും വസ്തുനിഷ്ടമായി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധമുന്നേറ്റം കെട്ടിപ്പടുക്കാനാകൂ. ഉദാഹരണത്തിന്, മതം അതിൽതന്നെ ഫാസിസ്റ്റാണെന്ന വാദഗതി നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. അതേ സമയം എല്ലായിടത്തും ഭൂരിപക്ഷമതത്തെ ഫാസിസത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്ര അടിത്തറയാക്കുന്നതിൽ ഫിനാൻസ് മൂലധനം വിജയിക്കുന്നതായും കാണാനാകും. അമേരിക്കയിൽ ഇവാൻജലിസവും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇസ്ലാമും ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുത്വവും ദക്ഷിണപൂർവ്വേഷ്യയിൽ ബുദ്ധിസവും ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾകെതിരായ ഫാസിസ്റ്റ് അടിച്ചമർത്തൽ ഇന്നൊരു വസ്തുനിഷ്ഠ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ മതങ്ങളിലേയും തീവ്രവാദ - മത - മൗലികവാദ വിഭാഗങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, മർദ്ദിത - മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടത് ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധജനാധിപത്യ ശക്തികളുടെ

കടമയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ, പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലിലൂടെയും മറ്റും ഫാസിസ്റ്റുകൾ തെരഞ്ഞ്പിടിച്ച് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുസ്ലീങ്ങളെയാണ് എന്ന കാര്യം ഗൗരവപൂർവ്വം കാണേണ്ടതുണ്ട്.

 

അപ്രകാരം, പാർട്ടിയുടെ പതിനൊന്നാം കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്റെ തുടർച്ചയായും രണ്ടാം മോദി ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടും കോർപ്പറേറ്റ് - കാവി ഫാസിസത്തിനെതിരായ സമരത്തിൽ പോരാടുന്ന ഇടത് ശക്തികളുടെ വിപ്ലവകരമായ ഐക്യത്തിനാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാനം. ഫാസിസത്തിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഫലപ്രദമായ ചെറുത്തുനില്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങളുടേയും വർഗ്ഗബഹുജനപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അടിത്തറയിലേ പോരാടുന്ന ഇടത് ശക്തികളുടെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു മുൻകൈ വളർത്തികൊണ്ടുവരാനാകൂ. ഈ പക്രിയയുടെ തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ, ഒരു പൊതു മിനിമം പരിപാടി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ദിശയിൽ പോരാടുന്ന ഇടത് സംഘടനകളുമായി ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് കേന്ദ്രകമ്മറ്റി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സമൂർത്തസാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അഖിലേന്ത്യാ അടിസ്ഥാനത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പാർലമെന്ററിപ്രവർത്തനങ്ങളും പാർലമെന്റേതര പ്രവർത്തനങ്ങളും  ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടുള്ളതാകണം ഈ ഇടപെടൽ. ഫാസിസത്തിനെതിരായ ജനപപക്ഷത്ത് നിന്നുള്ള ബദൽ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ മുൻകൈയ്ക്ക് മാത്രമേ, അഖിലേന്ത്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാനാകൂ. പുരോഗമന ജനാധിപത്യശക്തികളുമായി ഇപ്രകാരം ഐക്യപ്പെടുന്നതിന്റെ

തുടർച്ചയായി, ജനകീയ ആവശ്യങ്ങളുടെയും നിർദ്ദിഷ്ടസാഹചര്യങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടവുപരമായ പ്രശ്‌നാധിഷ്ടിത സഖ്യങ്ങളിൽ  മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുമായി ചേർന്ന് സമരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള ശ്രമവും ഊർജ്ജിതമായി മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലിനുള്ള മണ്ഡലം ഇത് തുറന്നിടുമ്പോൾ തന്ന, ഫാസിസ്റ്റ് വിരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശക്തികളെ നേടിയെടുക്കുന്നതിനും ഭരണവർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിലെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കോർപ്പറേറ്റ് കാവിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രതിലോമഘടകങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഈ ഇടപെടൽ സഹായകമാകും. കോർപ്പറേറ്റ് കാവി ഫാസിസത്തെ ചെറുത്തു പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിലും യഥാർത്ഥ ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്ന ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും ഈ സമീപനം ആവശ്യമാണ്.

 

(കേന്ദ്രപാർട്ടി സ്കൂളിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രബന്ധം)

 

 1. Introduction: The coming to power of the Modi-led BJP again with a thumping majority poses a serious challenge to the toiling and oppressed masses. Not only there is a further sharp turn to the far right, footsteps of fascism are growing louder by the day. Soon after Modi-2 took over there has been a spurt in mob lynchings and attacks on dalits and minorities. There is talk of implementing NRC in other states apart from Assam, thus creating a situation where millions may be deprived of citizenship rights by one stroke of the pen. Measures like the new draft education policy are a thinly veiled attempt at imposing the Hindi-Hindu-Hindustan paradigm on the younger generations and striking at the root of our culture of diversity and democracy. Fascisization of all fields is taking place more aggressively. Virulent national chauvinism is being peddled as answer to all problems, thus creating a culture of communal frenzy and majoritarian violence. Voices of dissent are being summarily throttled. The RSS Parivar is on an offensive to transform India into a Hindu Rashtra by 2024. Side by side, Modi’s neo-liberal economic policies continuously intensifying corporatization are aimed at pauperization of the masses. The projected privatization of all public sector enterprises, changes in labour laws to please the corporate, the abject surrender to US threats, the growing rate of unemployment, farmers’ distress, aggravating climate crisis – all these are making for a situation of unprecedented catastrophe. The latest developments, scrapping Article 370 of the Constitution and dividing J&K in to two union territories by Modi-2 is a direct attack against the democratic rights of the Kashmiri people. The valley is under total military occupation, with all movements of people, communication and all civilian facilities stopped with the state put under 144 and curfew imposed. While these steps have internationalized the Kashmir question even when Modi is repeating it as an internal matter, it aso threatens whatever federal values still remaining in the Constitution.. This belligerent corporate-saffron fascist offensive can be effectivey challenged and defeated only if party building is effectively take up.
 2. The Political Resolution adopted by the 11th Party Congress, after analyzing the present situation has pointed out the importance “to urgently engage in building up the Party, strengthening class/mass organizations and developing peoples movements and class struggle”. In continuation to it, analyzing the situation following the ascendance of Modi-2, the Central Committee in its June, 2019, Resolution has called: “to combat this all round intensification of neoliberal/corporatization policies and fascisization of all fields, the Central Committee calls for: Firstly, take up the party building as the first and foremost task, trying to merge all genuine communists and streamlining the party committees at all levels; strengthen class/mass organizations, and develop people’s movements in all fields and at all levels according to the concrete situation;......”. It is evident that unless the task of party building is taken up as the primary task all other tasks shall remain unfulfilled. In the present situation of ever intensifying fascisization, this task has become paramount. Only under the leadership of an ideologically, politically and organizationally powerful communist party, surrounded by class/mass organizations/movements, the development of class struggle and people’s movements this task can be effectively carried forward, and the united front activities according to the demands of the present situation can be initiated and developed.
 3. The Political Organizational Report (POR) adopted by the Eleventh Congress has explained the various aspect of party building including the necessity for theoretical offensive required for it as follows: “(5.a.3….while considering the magnitude of the theoretical challenges confronting the communist movement, as explained in The Resolution, (Resolution on Theoretical Offensive adopted by the Tenth Congress), what we could do in this field so far is still very little……” It has explained in detail the necessity to intensify the theoretical offensive to continuously develop the Party’s programmatic approach, Path of Revolution and the organizational tasks. An over-view of the organizational strength and functioning of the present state committees, which are still insignificant considering the magnitude of the challenges before us, also underline the importance of taking up the party building in an all embracive manner.
 4. Unification of Communist Revolutionaries

As the POR called for, the present situation, more than ever, demands the unity of the communist revolutionary (CR) forces to defeat the ruling class forces and to advance towards people’s democracy and socialism. After last five decades long practice of parliamentary cretinism, the CPI(M) led Left Front has suffered severe decimation .On the other extreme, the left adventurist stream also has alienated from the people further. In this situation, we have to expand the call to unite all communist forces who are prepared to struggle against these deviations and to pursue Marxist-Leninist theory and practice according to the concrete analysis of present international and Indian situation. Based on this understanding, as explained in the POR, during the last one decade, especially  after the Bhopal Special Conference in 2009, we have merged with many sections/organizations of communist revolutionaries. This process is still continuing. Presently, when almost all the parties/organizations within the broad “left spectrum’ are undergoing a major ideological and political churning, there are good possibilities for merger of many of them with Red Star, leading to a new communist polarization. We have to intensify our efforts in this direction. The experience of the Bhangar people’s resistance struggle has created more favorable conditions for advancing unity talks with the communist forces.

 1. This question of winning over the communist forces to the party should be taken up at three levels: Firstly, though their number may vary considerably from state to state, there are many former members of organizations belonging to the ‘communist spectrum’ who can be won over and enrolled after convincing them about our party line; Secondly, there are many groups of comrades, especially in states where the left movement had good influence, who have left their previous organizations due to ideological or political or organizational differences, for winning over whom also initiative should be taken; Thirdly, active efforts should be made to find out organizations who are nearer to our party line and to win over them through protracted discussions and, if necessary by even working together with them for some time forming coordination committees..
 2. Party Membership: Though we have our presence in 17 states and SCs/SOCs in 16 states, our party membership in 2018 was only a little over 4,000. Even among them, many are not fulfilling the responsibilities as explained in the Party Constitution. During this year’s membership renewal process, such inactive members should be convinced to overcome their weaknesses, or, if this is not possible, should be weeded out. Considering the enormous tasks we have to take up in different fields, this membership is absolutely insufficient. Urgent steps should be taken to increase the membership. The following steps should be taken up for accomplishing it:
 3. We have formed Party Sub-Committees in all class/mass organizations and movements at central level. They are constituted at state level also at least in few states or in few fields. Make these committees active and through them take up the enrolment of party members from all fields, especially from among the workers, agricultural workers and peasantry. Considering the fairly good number of membership in TUCI, AIKKS and ABM a good number of members can be recruited from these areas.
 4. Though two thirds of the population in our country are under 35 years old, our membership among them is very limited. This is linked to our weakness in building the student and youth organizations in spite of repeated decisions. Give more emphasis to this field and recruit larger number of candidate members from students and youth.
 5. Women constitute half of our population. Without giving emphasis to women’s liberation, party cannot advance the revolutionary movement. But proportion of women among our party members and their presence in party committees are deplorable. Attention should be given for recruiting large number of women as party members.
 6. The results of the 17th Lok Sabha elections show severe decimation of CPI(M) and CPI, especially in W. Bengal and Tripura. During the last decade, large number of members of these parties and of the ML organizations have become inactive. Some of the comrades associated with us in the past had also become inactive. An active campaign should be organized and hold continuous discussions to win over them to our Party line and to enroll them as party members.
 7. The experience of Bhangar movement has taught us that successful waging of such people’s movements become a gold mine for recruiting large number of party members including whole timers. It will be reflected in the growth of party membership in Bengal this year. Similarly in all areas where mass movements are developing, proper emphasis should be given to bring the struggling people nearer to the party and to recruit new members from among them to the party.
 8. Give emphasis to building grass root level party committees: During the last few years the CC has emphasized repeatedly on the importance of organizing and strengthening party committees at the grass root level, that is party committees at Branch, Local and Area levels and Party Sympathizers’ Groups. Decline of our mobilization strength for party programs, and our poor performance in the elections even in the districts where we have waged many struggles are connected to the weakness of our party at grass root level. With the strengthening of the three tier panchayat system, all the ruling class or main stream parties are giving lot of emphasis to capture these Gram, Block and District panchayats, deploying even their senior cadres to them. Since enormous funds are available for these panchayats, they have become very corrupt. As we are not giving proper emphasis to build grass root level party committees and to provide party education and political guidance to them, even few of our own comrades elected to them also became corrupt and left the party. We have to seriously evaluate these negative experiences. Give utmost political and organizational importance to strengthening grass root level party committees. In districts where our party committees are functioning, select gram and block panchayats where our party presence is there; strengthen the Branch committees at village/town/municipal ward level and Local Committees at Gram/Town panchayat levels; chalk out people’s programs/our alternative development and democratization concepts, and wherever possible form people’s committees to capture the panchayats, struggling against the main stream parties. By striving to make these panchayats to function according to our political and organizational line, consistently strengthening the direct participation of the people in its activities through strengthening the functioning of the neighborhood committees. In this way we shall be able to take class struggle to the grass root levels. (see the Appendix).
 9. Strengthen the District Committee functioning: The district committees link the state committee with the grass root party committees, and in the party structure of the communist party it has to play an important role. It should have an office and regular office functioning, including the practice of issuing press statements on important developments. It should coordinate the working of area committees and the grass root functioning below them. It should collect the levy regularly and ensure the propagation of party organs and literature. It should maintain levy register and account register. It should send circulars to lower level committees on the one hand, and send regular written reports to state committee.
 10. Strengthen State Committee functioning: In a multinational/multi lingual country like India, the state committees have to play a very important role if we have to lead the revolutionary movement and party forward. But many of our state committees are very weak. Many of them have no proper office or office functioning. They do not bring out the state party organ or issue statements on important developments. We have to wage consistent struggle against the influence of liberalism on the one hand and against sectarianism on the other to strengthen the state committee functioning, taking practical steps for it.
 11. Give Emphasis to party Education: As explained in the POR adopted by the 11th Party Congress (quoted above), in spite of repeated efforts necessary emphasis is not given to party education at state and district levels, though central party schools are regularly conducted from 2010, party schools are not organized at lower levels including translation of all central party school papers in most of the states. All the state committees should ensure that immediate steps are taken to overcome this weakness. In the present situation of increasing fascisization of the country and the problems created by alien thinking within the “left spectrum” leading to its splintering, the importance of party education by organizing regular party classes has increased more. It also calls for making necessary basic Marxist classics available to the comrades. The state committees should give ever-increasing attention to this.

 

 1. Conclusion: With the coming to power of Modi-2 and intensification of fascisization, the concrete conditions in our country are going to face fast changes. As we intensify our struggle in all fields, it is natural that we shall come under increasing state repression, and we should be prepared to face it. While we shall continue to utilize all possibilities for open work to link the party with the masses, our party committee system and organizational functioning should be properly streamlined so that it is capable of confronting all eventualities. Let us strengthen our party building with all our might, overcoming all past mistakes and present weaknesses.

Appendix: On linking the Party Building at Grass Root level with the 3-Tier Panchayat System.

 1. While giving emphasis to party building, along with giving emphasis to grass root level party building, Ie, of Area, Local and Branch committees, their activities should be linked to our active participation in the functioning of the 3-tier panchayat system. In the Central Party School in 2013 we had discussed a paper on Our Approach to Participation in Local Body Elections. Even after so amny years, still we could not make any advances in this field. Not only that,  as we failed or as we are very weak, in developing grass root level party building linking with revolutionary participation in the panchayat system, and preparing our comrades accordingly, almost all our comrades elected to panchayat samithis so far by and large got influenced by corrupt practices and left our party.
 2. Under these circumstancess, what is happening under the Bhangar Jomi Committee is significant. As the struggle was reaching its peak, confronting the armed attack of the TMC goons we could fight only six seats of Polarhat panchayat where we won with more than 90% support, while in all other 9 seats TMC won without contest or by capturing booths. When the Bhangar Agreement was signed, apart from the compensation to the affected people, the state government agreed to implement a number of projects in the affected area for the people. Now the TMC is trying to convene the full panchayat samithi and impose its hegemony so that it can control all these projects plus other panchayat projects sanctioned by the government. As it shall lead to a situation like what was happening in the past, the Jomi Committee is waging legal struggle as well as struggle in the streets to continue its control in the areas from where our comrades have won. In this way we are struggling to use the panchayat system to consolidate the gains of the Bhangar movement. It calls for regular attention of the leading comrades also. In this way the WB state committee is striving to maintain and expand our political and organizational influence in this area. It is a good example to be emulated in other areas/states according to concrete conditions.
 3. Numerous past experiences teach us that wherever such struggles take place, as the gains are not consolidated through effective utilization of the panchayat system and strengthening of our mass base through it, very soon our gains were lost or very little of it is continuing. Many decades of parliamentary experience of traditional communist parties also teaches that if the parliamentary institutions including the 3-tier panchayat system are not used in a revolutionary manner as part of the class struggle, they can lead to negative results. It is in this context, however micro level it may be, the present militant functioning of the Bhangar Committee after signing of the agreement should be viewed.
 4. Presently under neo-liberalism, both imperialism and comprador Indian ruling classes are effectively utilizing local self governments for their neocolonial objectives in the same manner as they make use of central and state governments. All the ruling class parties like BJP, Congress, regional parties and CPI(M)-led parties are functioning as proponents of this neoliberal approach to local bodies. In this context, it is imperative on the part of the struggling left forces to put forward a class approach to local body elections. It should expose the so called top-down decentralization imposed under the labels of “participatory democracy”, “participatory development” and “empowerment” by imperialist centers. It has to show that such decentralization is not intended for genuine people’s political power at the local level. On the contrary, it leads to increasing global centralization of finance capital by making local bodies as its appendage.
 5. At the behest of neo-colonial agencies such as the World Bank, as part of downsizing the welfare state, all erstwhile social welfare and developmental tasks of the central and state governments are put on the shoulders of fund-starved local bodies who are increasingly made direct dependencies of WB, ADB and other funding agencies. In spite of the economic burden imposed on them, the right to collect land revenue, which is now with the State government, is not set apart for local bodies. The bureaucratic set up of the local bodies has also changed little in the midst of many talks on decentralization. Even today, the elected representatives of the Panchayat system are not vested with any real powers. All the financial and executive powers are vested with the executive officer or secretary of the Panchayat system at village, bloc and district levels. More precisely, the elected local bodies still lack autonomy regarding resource mobilization and executive powers of implementation.
 6. Taking these aspects into consideration, according to the concrete conditions prevailing in different parts of the country, we should put forward a people’s alternative of bottom-up decentralization which is inseparably linked with the development of class struggle aimed at basically altering the existing property relations and power structure.
 7. The Party should actively participate in local body elections with this ideological clarity and with a political program so as to transform local bodies as primary centers of people’s political power. For this, participation in local elections should be linked with the uncompromising struggle and campaigns for redistribution of land on the basis of land to the tiller, confiscation of land held by land mafia, distribution of such lands and surplus land among landless, agitation against displacement, against all super-imposed neo-colonial projects, and so on.
 8. The genuine decentralization means the workers, peasants and all other oppressed sections and classes, the masses of the people, wielding political power at the local level. It is invariably linked to the abolition of imperialist strangle hold over the country and basic changes in the class relations which are maintained through the present “top-down” decentralization. Instead of this, a “bottom-up” decentralization as people’s alternative replacing the existing class relations and hegemony of imperialist finance capital is indispensable. A restructuring of the property relations including land relations in favour of the landless, entrusting land to the real tillers, is an essential component of this. In spite of the rhetoric on decentralization and empowerment of panchayats, the Indian state keeps the people in the dark and imposes various neo-colonial projects violating their jurisdiction. In numerous court cases where panchayats vs MNCs are involved, mostly the courts uphold the neo-colonial loot of the latter against the rights of the former.
 9. The Party should reject the neo-liberal decentralization experiments pursued In different states. It should try to draw lessons from the experiences of Paris Commune, the “Soviets” and “People’s Communes”. They should take lessons from them and make efforts for applying them in accordance with the concrete conditions prevailing today. Along with the development of struggles by class/mass organisations, a people’s development agenda should be placed before the people. All State Committees should prepare a manifesto clearly specifying the Party’s program including specific demands for land, shelter, food, drinking water, employment, education, healthcare, etc. with respect to local body elections according to concrete conditions. Along with this, an effective organizational initiative for utilizing local bodies in the interest of class struggle should be evolved.

 

 

Marx-Engels said in the “Communist Manifesto” — “In the earlier epoch of history, we find almost everywhere a complete sub-division of society into different ranks, a manifold gradation of social positions. In the ancient Rome, we have: patricians, knights, plebeians, slaves. In the middle ages, we have: feudal lords, vassals, guild-burgesses, journeymen, serfs; and within each of these classes there existed, in almost every instance, further gradations.

Our own age, the bourgeois age, is distinguished by this — that is has simplified class antagonism. More and more, society is splitting into two great hostile camps, in to two great and directly contra-posed classes: bourgeoisie and proletariat.”

This observation of Marx and Engels — founder of scientific Marxism — was indicating inevitable trend of society. Actually, in 1894, after 46 years of publication of Communist Manifesto, a year before his death, Engels said, “… from Ireland to Sicily, from Andalusia to Russia and Bulgaria, the peasant is a very essential factor of the population, production and political power.” (The Peasant Question in France and Germany)

Again, Engels said, “The conquest of political power by the Socialist Party has become a matter of the not too distant future. But in order to conquer political power this party must first go from the town to the country, must become a power in countryside…. This brings us right into the thick of the PEASANT QUESTION.”

We know that when Engels had given so much importance to the peasant question, then the countries like France and Germany are in the state of Socialist Revolution. It is obvious that when we are in the stage of bourgeois democratic revolution — People’s Democratic Revolution — then “Peasants is a very essential factor of the population, production and political power.”

We know that there is vast difference between the then Ireland and Sicily, Andalusia and Russia and Bulgaria with the INDIA of 2019, but “in order to conquer political power” we have to go by the advice of Engels — “Party must first go from the town to the country, must become a power in the countryside”.

We are not suggesting to leave town, city, industrial sector. We had done that thing just after Naxalbari uprising. That was a costly mistake. We had abandoned working class in the main and one-sidedly had given importance to the rural work. Here most important point is that “we must become a power in the countryside”, a sizable, formidable and powerful force in the countryside.

From this orientation, we have to be “into the thick of the peasant question”.

We want to mention here a very important lesson from Chinese revolution: “Therefore, it would be wrong to abandon the struggle in the cities, but in our opinion, it would be also be wrong for any of our Party member to fear the growth of peasant strength lest it should out strip the workers’ strength and harm the revolution. For in the revolution in semi-colonial China, the peasant struggle must always fail if it does not have the leadership of the workers, but the revolution is never harmed if the peasant struggle outstrips the forces of workers”. (Mao, A Single Spark Can Start a Prairie Fire)

Here also, we want to say that there is large difference between 1930s China and today’s India. Our Party is also for Indian Path for Indian Revolution. But on the question of leadership of the working class on the peasant struggle — mutual relation between working class leadership and peasant struggle — the lesson of Chinese revolution is wholly applicable for Indian revolution also.

II

Though in the “Communist Manifesto” it was stated that in “our own age, the bourgeois age” instead of “complete sub-division of society into different ranks, a manifold gradation of social positions and further gradation” society is splitting into two great hostile camps, into two great and directly contra-posed classes: bourgeoisie and proletariat”, but actual reality after 170 years is that there are manifold gradation and further gradation in various countries and in India also.

So actual reality is, on the one side, splitting of society into bourgeois and proletariat is going on and on the other side, forceful presence of “different ranks” and “manifold gradation” in the society.

Actually, after the publication of “Communist Manifesto” in 1848, due to agrarian crisis in Europe in 1870 and dragged on until mid-nineties of that century, the peasant question figured as one of the most crucial in the programme, strategy and tactics of the socialist parties.

So to give correct orientation and direction on the peasant question, to rectify the mistaken standpoint of France and German Parties on this question, Engels had written the article “The Peasant Question in France and Germany” in 1894.

About this article, Lenin said in 1919, after the victory of socialist revolution in Russia, “… it was Engels who established the division of the peasants into small peasants, middle peasants and big peasants and this division holds good for most European countries EVEN TODAY” (Collected Works, Vol. 29, P-205). So in 1919 also, three were “sub-divisions and gradations” and that two in “MOST European countries.”

Engels not only discussed about division among the peasants, but also said very concretely the attitude of the communist Party (then socialist Party) towards various sections of the peasantry.

About general teachings of Marx-Engels and particular teachings about various sections of the peasants, Lenin said, “the teachings by which our Party has always guided itself, and particularly in times of revolution”. Actually Lenin was implementing Engels teachings at the times of socialist construction in rural areas of Russia.

Lenin Said, “In relation to the land owners and capitalists, our aim is complete expropriations. But we shall not tolerate any use of force in respect of middle peasants (Lenin’s italics). Even in respect of the rich peasants we do not say as resolutely as we do of the bourgeoisie — absolute expropriation of the rich peasants and the kulaks. This distinction is made in our Programme. We say that the resistance of the counter-revolutionary efforts of rich peasants must be suppressed. That is not complete expropriation” (C.W., Vol. 29, P-205) and again “The basic difference in our attitude towards the bourgeoisie and the middle peasant — complete expropriation of bourgeoisie and all alliance with the middle peasant who does not exploit others.”

So it is clear that Lenin had taken a very concrete attitude to the different sections of the peasantry when he was in the midst of socialist construction in rural areas in Russia.

Our stage of revolution is not socialist, but democratic. But here also in our society, there are two poles, two extreme poles: imperialism, comprador capitalism and landlordism in the one pole and on the other pole industrial working class and agricultural labourers. But our country is like pre-revolutionary China in certain aspects. There are many ‘gradations’ and “sub-divisions” like landless and poor peasants, middle peasants, rich peasants, petti-bourgeoisie, national bourgeoisie, various types of labouring people in city, town and rural areas.

In our Party Programme, we have categorically stated who are our enemies and who are our friends. I am not discussing that part. Comrade should study the Party Programme.

Here I want to make a point for clarity, that is, mutual relation between various sections of the peasantry.

We have to rely on agricultural labour, landless and poor peasant; we have to firmly unite with middle peasant and we have a unity and struggle policy in the case of rich peasant. Actually, in the rural areas, we have to unite with 90 percent of the rural population on the basis of class analysis.

Here, we want to draw the attention of our comrades towards a wrong position of certain Chinese comrades, who had taken this standpoint: “The poor peasants and farm labourers conquer the country and should rule the country.”

Criticizing this wrong position Mao said that “In the villages, it is the farm labourers, poor peasants, middle peasants and other working people, united together under the leadership of the Chinese Communist Party, who conquer the country and should rule the country and it is not the poor peasants and farm labourers alone who conquer the country and should rule the country” (Vol. 4, P-12).

In today’s India, due to impact of neo-liberal policies, the crisis in agriculture is deepening more and more. Agriculture distress is engulfing the whole rural sector. This situation is creating condition for a widest possible mobilisation of the peasantry and farmers also. In such a situation, we should try our level best to walk on two legs — independent initiative and joint struggles, taking independent initiative as primary.

We should take extra caution against a wrong standpoint: “Doing everything as the masses want it doing”. This position negates the leading role of the Party and encourages tailism.

III

Penetration of capitalism is going on in Indian agriculture from colonial days. But peculiarity of this penetration is that it is super-imposed on a feudal base. Characteristics feature of that development is that there was a huge disproportion between the destruction of the old and the construction of the new. So at that time “de-peasantisation” and pauperisation are more or less synonymous. After independence, the path taken by the Indian ruling classes and its effect on Indian agriculture is unable to change the course of the colonial days in a significant way. So from 1947 to 1990, in these 43 years also “de-peasantisation” does not mean proletariatisation, but pauperisation in the main.

But from 1991 till today, what was going on under neo-liberal economy, a grave situation has emerged in Indian agriculture. Penetration of corporate, implementation of corporate and contract farming, reverse land reform act, serious attack on Forest Right Act, proposed amendment of Forest Act 1927, increased indebtedness of vast majority of peasants, withdrawal of subsidies, absence of remunerative prices for agricultural products, forceful eviction of peasants from their lands, absence of statutory law for agricultural workers, atrocities on Dalits, Adivasis and Muslims, attack of natural calamities like draught and flood — all these have created such a situation where more than 43 percent of peasants are ready to give up agriculture, where more than four lakh peasants have taken the course of suicide.

Earlier from de-peasantisation to pauperisation, now to suicide on mass scale. It is nothing but mass killing. When Indian peasants and agriculture are facing such a devastating crisis, then Central government is proposing zero sum Budget without taking necessary financial responsibility.

IV

In such a situation mobilisation of peasantry of India on the basis of a comprehensive alternative policies is urgently necessary. Here we have to make a clear distinction between perspective slogan and slogan of the day. For example, confiscation all lands of the landlords — this is a perspective slogan. We will certainly campaign for it, educate the peasants. This is our aim and goal. Our movement, our struggle will go in future on this direction. But due to mood and consciousness of the peasant masses, lack in organised striking capacity, we are not in a position to implement it. Slogans of our day will be such type of slogans which are immediate, burning, urgent and realisable and achievable. Movements/struggles are going on land issue, on various type of land issue, from corporate land to forest land, ceiling surplus land, government land, but movement on issues of agricultural labour is urgently necessary for their wage, land, pension, housing and on other related issues.

We have discussed in our Party Programme about wide diversity in the development of capitalism from state to state, within state, within region and districts. So taking into consideration of this uneven development of capitalism in Indian agriculture, we have to formulate our specific demands and slogans. Areas where capitalism in agriculture has developed to a great extent and areas where semi-feudalism is quite strong, and areas where inter-penetration of strong survival of feudalism and growing capitalist relations of production has taken shape, in these areas we have to formulate our demands and slogans according to concrete situations.

We know from our previous experiences of 1962, 1965, 1967, 1971 that atmosphere and effect of war-mongering and ultra-nationalism is short lived. In 1971, after the victory of India-Pakistan war, Indira Gandhi became ‘Devi Durga’. But within ­ years, there was wide-spread movement in Bihar and Gujarat, then all India Railway workers strike. Same thing will happen again. For the time being, Modi-RSS had succeeded in placing the peasant problems in the back stage.

But ultimately, life will assert itself. Peasant’s problems, peasant’s anger will come again in the forefront and there will be wide-spread, militant all India, state, district level movements. It will be our duty to be in the forefront in the struggles. These struggles will smash all the attempts of corporate, landlord and Hindutva forces. Victory will be ours.

Part-1

Marx and Engels located the origin of women’s oppression in the rise of class society. Engels wrote The Origin of Family, Private Property and State in 1884 - a year after Marx's death. He used Marx's Ethnological Notebooks as well as his own notes as the basis of the text. The notebooks contained Marx's notes on Ancient Society by Lewis Henry Morgan. The Origin is a short book which dwells on Morgan's findings and puts forward an argument about the nature of "primitive" society, the rise of commodity production and, with it, the emergence of classes and the state. Engels contended that, for the vast majority of human existence, some 200,000 years (or 2 million years if we include other human-like species), people lived in small communities that were relatively egalitarian, did not contain systematic oppression by one group or another, and to whom concepts such as property and wealth would have had no meaning.

Humans had not yet learned how to cultivate plants or rear animals. These hunter-gatherer societies could sustain only a relatively small population which had to move on when resources became scarce. Sharing and communal living were the best way to ensure the survival of the group. There would have been a division of labour between men and women, but this did not mean the domination of one group by the other - each person would make the decisions about the activities they were involved in.

Rather than living in family units of two parents and their children, or an extended patriarchal family centering round the male elder, people lived in communal systems of kinship - children would be the responsibility of everyone.

The old kinship systems were centred on mothers because it was only possible to identify the line of descent through the mother. In such a setup only mothers would know with certainty who their children were and thus build up a network of blood relationships around that knowledge, giving every member of the group a line of descent and a role. The "household" was communal, and the fruits of women's and men's labour were shared among families. There was no separation between what we would now know as ‘housework’ and all other work - there was no public/private divide.

The new male-dominated family broke up this intricate, communal system by placing the family as the key economic unit of society, the means through which wealth would be owned and passed on. Rather than the woman being an equally important economic actor in society, she and her children became dependent upon the individual man in the family.

This change took place with development of production relations and growing people's ability to produce more than they immediately needed to consume. The development of agriculture and the domestication of animals meant goods could be produced for trade - commodities could be exchanged for other things or, eventually, money. More specialised tools became crucial to production and thus very valuable property. Men tended to be the ones responsible for animal rearing and increasingly for agriculture - so they owned the tools and made the economic decisions, gradually increasing their importance in relation to women.

For the first time women's ability to give birth became a burden. This was partly because settled communities with greater productive capacity could sustain larger populations - in fact needed more labourers to work in the fields - and so women would tend to spend more time pregnant or with young children. But the main source of women's oppression was the separation of the family from the communal clan. Women's labour in the home became a private service under conditions of subjugation. This was the "world historic defeat of the female sex" that Engels wrote about:

"The man took command in the home also; the woman was degraded and reduced to servitude; she became a slave of his lust and a mere instrument for the production of children. This degraded position of women...has gradually been palliated and glossed over, and sometimes clothed in milder form, in no sense has it been abolished."

As Marx noted, "The modern family contains in germ not only slavery but also serfdom, since from the beginning it is related to agricultural services. It contains in miniature all the contradictions which later extend throughout society and its state."

This defeat of mother right was a profound change in human relations caused, not by some latent desire in men to dominate women, but by the needs of commodity production and the way it developed. The monogamous family was "the first form of the family to be based...on economic conditions - on the victory of private property over...communal property". Along with domestic slavery came slave labour and the beginning of systematic exploitation. Once communal property was undermined this was inevitable - private property for some always means no property for others. Engels writes that this process "opens the period that has lasted until today in which every step forward is also a step backward, in which prosperity and development for some is won through the misery and frustration of others."

Engels built upon Morgan’s theory in The Origin to develop, as the title implies, a theory of how the rise of class society led to both the rise of the state, which represents the interests of the ruling class in the day-to-day class struggle, and the rise of the family, as the means by which the first ruling classes possessed and passed on private wealth. He developed a historical analysis which located the source of women’s oppression. In so doing, he provided a strategy for ending that oppression. It is no exaggeration to say that Engels’ work has defined the terms of debate around ‘the origin’ of women’s oppression for the last 100 years. Most writers on the subject of women’s oppression have set out either to support or reject Marxist theory as laid out by Engels in The Origin of the Family, Private Property and the State.

Until the women’s movement of the late 1960s began to challenge male chauvinism, sexist assumptions provided the basis for broad generalizations. Claude Levi-Strauss, a leading anthropologist within the structuralist school, went so far as to argue that "human society...is primarily a masculine society." He argued that the "exchange of women" is a "practically universal" feature of human society, in which men obtain women from other men – from fathers, brothers and other male relatives. Moreover, he asserted that "the deep polygamous tendency, which exists among all men, always makes the number of available women seem insufficient." Therefore, "the most desirable women must form a minority." Because of this, "the demand for women is an actual fact, or to all intents and purposes, always in a state of disequilibrium and tension." According to Levi-Strauss, then, women have been the passive victims of men’s sexual aggression since the beginning of human society.

On the other hand, in its purest form, much of feminist theory rests upon more imaginations than facts. There is wideranging supposition like men dominate women because they hold women in contempt for their ability to bear children–or because they are jealous of women’s ability to bear children. Men oppress women because long ago women formed a powerful matriarchy which was overthrown–or because men have always been a tyrannical patriarchy. Gerda Lerner argues in her book, The Creation of Patriarchy, "Feminists, beginning with Simone de Beauvoir… [have explained women’s oppression] as caused by either male biology or male psychology." She goes on to describe a sampling of feminist theories, all of which border on the outlandish: Thus, Susan Brownmiller sees man’s ability to rape women leading to their propensity to rape women and shows how this has led to male dominance over women and to male supremacy. Elizabeth Fisher ingeniously argued that the domestication of animals…led men to the idea of raping women. She claimed that the brutalization and violence connected with animal domestication led to men’s sexual dominance and institutionalized aggression. More recently, Mary O’Brien built an elaborate explanation of the ‘origin’ of male dominance on men’s psychological need to compensate for their inability to bear children through the construction of institutions of dominance and, like Fisher, dated this "discovery" in the period of the discovery of animal domestication.

In his introduction to the first edition of The Origin, Engels explains materialism as follows: “According to the materialist conception, the determining factor in history is, in the final instance, the production and reproduction of immediate life. This, again, is of a twofold character: on the one side, the production of the means of existence, of food, clothing and shelter and the tools necessary for that production; on the other side, the production of human beings themselves, the propagation of the species.”

Before class society, the idea of a strictly monogamous pairing of males and females with their offspring – the modern, ‘monogamous‘ family – was unknown to human society. Inequality was also unknown. For more than 2 million years, humans lived in groups made up of people who were mostly related by blood, in conditions of relative equality. This understanding is an important part of Marxist theory.

Human evolution has taken place over a very long time–a period of millions of years. The earliest human ancestors (Homo habilus) probably appeared some 2 million or more years ago, while anatomically modern humans (Homo sapiens sapiens) did not appear until 200,000 to 100,000 years ago. The earliest forms of agriculture did not begin until 10,000 years ago, and it is only over the last thousand years that human society has experienced much more rapid technological development.25

For most of human history, it would have been impossible to accumulate wealth – nor was there much motivation to do so. For one thing, there would have been no place to store it. People lived first in nomadic bands – hunter-gatherer societies – sustaining themselves by some combination of gathering berries, roots and other vegetable growth, and hunting or fishing. In most such societies, there would have been no point in working more than the several hours per day it takes to produce what is necessary for subsistence. But even among the first societies to advance to horticulture, it wasn’t really possible to produce much more than what was to be immediately consumed by members of the band.

With the onset of more advanced agricultural production–through the use of the plow and/or advanced methods of irrigation –and the beginnings of settled communities, in some societies human beings were able to extract more than the means of subsistence from the environment. This led to the first accumulation of surplus, or wealth. As Engels stated in The Origin: "Above all, we now meet the first iron plowshare drawn by cattle, which made large-scale agriculture, the cultivation of fields, possible and thus created a practically unrestricted food supply in comparison with previous conditions." This was a turning point for human society, for it meant that, over time, production for use could be replaced by production for exchange and eventually for profit, leading to the rise of the first class societies some 6,000 years ago.

The crux of Engels’ theory of women’s oppression rests on the relationship between the sexual division of labor and the mode of production, which underwent a fundamental transformation with the onset of class society. In hunter-gatherer and horticultural societies, there was a sexual division of labor–rigidly defined sets of responsibilities for women and men. But both sexes were allowed a high degree of autonomy in performing those tasks. Moreover–and this is an element which has been learned since Engels’ time–women not only provided much of the food for the band in hunter-gatherer societies, but also, in many cases, they provided most of the food. So women in pre-class societies were able to combine motherhood and productive labor–in fact, there was no strict demarcation between the reproductive and productive spheres. Women, in many cases, could carry small children with them while they gathered or planted, or leave the children behind with other adults for a few hours at a time. Likewise, many goods could be produced in the household. Because women were central to production in these pre-class societies, systematic inequality between the sexes was nonexistent, and elder women in particular enjoyed relatively high status.

All of that changed with the development of private property. According to the sexual division of labor, men tended to take charge of heavier agricultural jobs, like plowing, since it was more difficult for pregnant or nursing women and might endanger small children to be carried along. Moreover, since men traditionally took care of big-game hunting (though not exclusively), again, it made sense for them to oversee the domestication of cattle. Engels argued that the domestication of cattle preceded the use of the plow in agriculture, although it is now accepted that these two processes developed at the same time. But this does not diminish the validity of his explanation as to why control over cattle fell to men.

As production shifted away from the household, the role of reproduction changed substantially. The shift toward agricultural production sharply increased the productivity of labor. This, in turn, increased the demand for labor–the greater the number of field workers, the higher the surplus. Thus, unlike hunter-gatherer societies, which sought to limit the number of offspring, agricultural societies sought to maximize women’s reproductive potential, so the family would have more children to help out in the fields. Therefore, at the same time that men were playing an increasingly exclusive role in production, women were required to play a much more central role in reproduction.

The rigid sexual division of labor remained the same, but production shifted away from the household. The family no longer served anything but a reproductive function – as such, it became an economic unit of consumption. In the family, men as owners of the means of production and controlling the major share of production, came to be owners of the produce too, and the woman and children of the family became dependent on the man for their share of the produce. This also enabled the men to hold the woman in relative subjugation. Women became trapped within their individual families, as the reproducers of society–cut off from production. These changes took place first among the property-owning families, the first ruling class. But eventually, the monogamous family became an economic unit of society as a whole.

It is important to understand that these changes did not take place overnight, but over a period of thousands of years. Moreover, greed was not responsible, in the first instance, for the unequal distribution of wealth. Nor was male chauvinism the reason why power fell into the hands of (some) men, while the status of women fell dramatically. There is no evidence (nor any reason to assume) that women were coerced into this role by men. For property-owning families, a larger surplus would have been in the interest of all household members. Engels said of the first male "property owners" of domesticated cattle, "What is certain is that we must not think of him as a property owner in the modern sense of the word." He owned his cattle in the same sense that he owned the other tools required to obtain food and other necessities. But "the family did not multiply so rapidly as the cattle." Agricultural output also increased sharply–some of which needed to be stored to feed the community in case of a poor harvest, and some of which could be traded for other goods.

Obviously, every society across the globe did not experience an identical succession of changes in the mode of production. Chris Harman writes, "[T]he exact route from hunter-gathering through horticulture and agriculture to civilization did vary considerably from one society to another." But, “[t]he divergent forms under which class society emerged must not make us forget the enormous similarities from society to society.” Everywhere there was, in the beginning, primitive communism. Everywhere, once settled agricultural societies were formed, some lineages, lineage elders or "big men" could begin to gain prestige through their role in undertaking the redistribution of the little surplus that existed in the interests of the group as a whole. Everywhere, as the surplus grew, this small section of society came to control a greater share of the social wealth, putting it in a position where it could begin to crystallize out into a social class.

What is indisputable is that the onset of class society brought with it a universal shift toward patrilineage–and, more importantly, the role of men as "heads" of their households. Engels was undoubtedly correct–with more supporting evidence today than when he was writing–that the rise of the modern family brought with it a degradation of women which was unknown in pre-class societies. Engels argued, “The overthrow of mother right was the world historic defeat of the female sex. The man took command in the home also; the woman was degraded and reduced to servitude; she became the slave of his lust and a mere instrument for the production of children. . . . In order to make certain of the wife’s fidelity and therefore the paternity of his children, she is delivered over unconditionally into the power of the husband; if he kills her, he is only exercising his rights.”

That the rise of the family was a consequence–and not a cause, as some argue–of the rise of classes is central to Engels’ argument.

Engels argued that the rise of class society brought with it rising inequality – between the rulers and the ruled, and between men and women. At first the surplus was shared with the entire clan – so wealth was not accumulated by any one individual or groups of individuals. But gradually, as settled communities grew in size and became more complex social organizations, and, most importantly, as the surplus grew, the distribution of wealth became unequal – and a small number of men rose above the rest of the population in wealth and power.

Engels didn't claim that there was a straightforward, one-way relationship between the development of the productive forces and the social relations - there is always a battle. But everything doesn't influence everything equally: "It is not that the economic situation is cause, solely active, while everything else [political, philosophical, religious, etc, development] is only passive effect. There is rather interaction on the basis of economic necessity, which ultimately always asserts itself."

Engels’ analysis is straightforward–it may need further development, but its essence is there, plain to see. The sexual division of labor which existed in pre-class societies, when production for use was the dominant mode of production, carried no implication of gender inequality. Women were able to combine their reproductive and productive roles, so both sexes were able to perform productive labor. But with the rise of class society, when production for exchange began to dominate, the sexual division of labor helped to erode equality between the sexes. Production and trade increasingly occurred away from the household, so that the household became a sphere primarily for reproduction. As Coontz and Henderson argue,

The increasing need for redistribution (both within local groups and between them) and the political tasks this creates have consequences for sex roles in that these political roles are often filled by males, even in matrilineal/matrilocal societies. Presumably this flows from the division of labor that associates males with long-distance activities, external affairs, and products requiring group-wide distribution, while females are more occupied with daily productive tasks from which they cannot be absented.

Hence, the beginnings of a "public" versus a "private" sphere, with women increasingly trapped in the household in property-owning families. The rise of the family itself explains women’s subordinate role within it. For the first time in human history, women’s ability to give birth kept them from playing a significant part in production.

For Engels, there was a "historic defeat" because something fundamental changed in the economic base of society. We developed ways to produce a surplus, not by nature's bounty but by our own labour. If, as Engels argues, oppression arose alongside class society then is he saying that, once we get rid of class society, oppression will automatically disappear?

A fair reading of The Origin with an open mind makes it clear that the treatise contains no such assumption. No oppression can ever automatically disappear. On the contrary, an uncompromising fight against all forms of gender oppression serves to erode the base on which such oppression stands and paves the way for the uprooting of the base. For instance, the struggles against various aspects of women’s oppression like domestic violence and sexual violence sharpen and intensify the struggle against class.  “The first condition for the liberation of women”, argued Engels, “is to bring the whole of the female sex back into public industry”. We have seen over the past few decades how structural changes in capitalism have led to a significant increase in the participation of women in the workforce in many countries worldwide. While this has undoubtedly had a positive effect on the ideas and aspirations of women themselves, as well as influencing social attitudes more broadly, women’s economic, social and personal autonomy are limited by the needs of capitalism. Engels went on to explain that “this in turn demands the abolition of the monogamous family’s attribute of being the economic unit of society”. The family as an institution and women’s role within it, have clearly undergone significant changes since Engels wrote The Origin of the Family, Private Property and the State. Nevertheless, it retains an economic and ideological relevance for 21st century capitalism which is suffering from a systemic crisis and is riven with contradictions: a system which exploits women as low-cost labour in the workplace while defining their existence by their role in the monogamous family.

Capitalist ideology concerning women’s role and status in society has also evolved since the late 19th century, but the ideas and values of a system based on commodity production for profit and inequalities of wealth and power rest on, combine with, and perpetuate the residue of outmoded ideas of male authority and supremacy which have their roots in earlier class societies. As a consequence, women continue to experience violence, sexual abuse and restrictions on their sexuality and reproductive rights, while facing sexism, discrimination, gender stereotyping and double standards.

For Engels the basis for resolving the problems which women face in society entails “the transfer of the means of production into common ownership”. In this way, “the monogamous family ceases to be the economic unit of society. Private housekeeping is transformed into social industry. The care and education of children becomes a public affair; society looks after all children alike…” In a socialist society, personal relations will be freed from the economic and social constraints which continue to limit them even today. The basis for true liberation will be laid. Close to 150 years after they were first written, Engels’s words regarding the ending of women’s oppression maintain all their force.

Part - 2

In the present day the women’s organization needs to be broad-based, encompassing the aspirations of all struggling women and gender rights movements, and attempting to bring together all resistances to patriarchy under one umbrella. However, since patriarchy today is nurtured and sustained by imperialism, and in every challenge to patriarchy the world order of imperialism is also challenged to some extent or the other, the general nature of the women’s organization will be anti-imperialist.

In our country, with the fascistic onslaught intensifying, there is need for the women’s organization to be particularly strong in order to combat state-sponsored patriarchal challenges. For that the women’s organization needs to break out of the stereotypical mould of being an appendage to a Party and develop independent organizing and agitating abilities. In our country it is the custom of political parties, ranging from right, centre to left, to have women’s wings as women’s organizations. The CPIM has one, the Congress has another and so does the BJP. Even struggling left organizations like the Liberation and others have their women’s wings which go by the name of women’s organizations. However, just as it is uncommon for these ‘women’s organisations’ to ever go against any position adopted by the Party they are associated with, so also it is rare for them to take up independent positions and struggles.

The primary objective of a women’s organization is women’s liberation, and this can be neither achieved nor struggled for by women who aren’t independent themselves. But it is most often seen that far from being an independent organization with distinctive positions on all questions pertaining to the unceasing attacks on women, the tendency is to tail the Party. Thus the independent assertion of women through their own organization remains a far cry.

 The relationship between the Communist Party and women’s organization should necessarily be dialectical, independent of each other and yet each hammering away at class-divided society with a view to replace it with a new order. As struggling trade unions set their own agendas of struggle, but the Party remains a bulwark of support all throughout and helps the trade union to view the long-term goals without positing itself as a Grand Patriarch in relationship to the union, so also the women’s organization should at all times set its own agenda of propaganda and struggle, aided by the Party but never dictated by it or constrained by it.

The Communist Party has a great role to play in the educating and organizing of women. The exclusion of women from all important spaces has become a habit that must be consciously fought. Very often it is convenient not to have a woman or two in a meeting or gathering of a couple of dozen men, especially because including women would necessitate making separate logistical arrangements for them. But we are so used to viewing all space as ‘male space’ that the very idea of organizing a space for women appears downright troublesome. Very often women’s voices are ignored simply because the total unfamiliarity with the female voice makes it difficult for the Party to understand what is being tried to be conveyed. This is also obvious from the total invisibilisation of women not just in formal academia but also the history of the communist movement, both in India as well as abroad. History text books in Indian schools teach a wide range of modern, international historical events ranging from the French Revolution to the Paris Commune and the American War of Independence, the Emancipation of Slaves in the US, Emancipation of Serfs in Russia to the Boer War, and of course the Russian Revolution and the Chinese Revolution and the two World Wars and chunks of the post World War scenario, the United Nations, Israel-Palestine, Cold War, et al. However, one chapter of history that is summarily and deliberately glossed over in all history books – left, right and centre – without exception, is the history of the International Women’s Suffrage Movement and its somewhat less-than-triumphant victory. Although this movement, dealing as it did with the question of citizenship rights for half the population of the globe, had a prolonged, fierce and chequered history, pitting citizens against citizens even as women and men united against governments on a fairest possible demand, and had an international character, it is one movement about which most of us know very little. Neither academic textbooks, nor progressive history books which tell us about the uninterrupted fight of the people of the world for democracy and rights, usually have chapters dedicated to the International Women’s Suffrage Movement, and while Abraham Lincoln remains a greatly famous name not merely for his leadership role in the Civil War but more so as the champion of the emancipation of the African Americans from slavery, the leaders of the women’s suffrage movement are forgotten names relegated to the pages of something that goes by the dubious distinction of ‘feminist literature’. Now take a look at the history of the International Communist Movement. Except for Rosa Luxembourg and Clara Zetkin and a handful others, the women leaders are inexplicably missing. Not that they weren’t there. Not that the ICM was largely a male-only movement. But tomes on the ICM will give you a different idea.

This invisibilisation of women has acquired such a degree of normalcy that it isn’t generally considered a part of what is broadly termed as oppression of women. This picture of violent inequality – where women are intruding ‘others’ in a world of men, for men and by men – however, remains a constant, be it in history or the living present. So the visibilisation of women’s struggles and their role in history remains an important duty of the Communist Party.

The most important challenges before the women’s movement today are the tendency to shy away from forming broad-based women’s organizations and the inclination to limit the organization by the position of the Party. AIRWO is an exception to this general rule. It is not an appendage of CPI(ML) Red Star, or any other Party for that matter. It calls itself revolutionary because it believes in the revolutionary reorganization of society for the achievement of the complete emancipation of women. But that is not to say that it is an organization for only women revolutionaries. It is an organization which aims at bringing together the ranks of women, all struggles of, by and for women, and all the liberatory aspirations of women into one united, yet diverse, platform committed to the uprooting of patriarchy.

The caste system in India is a unique system which was developed almost three thousand years back as per the Rig Vedic evidences. However, the system became rigid and institutional at the time of Manu who composed Manusmriti. Ascribing an exact date of composing the Manusmriti is difficult but according to different sources and modern researches it may be safe to assume that the period of Manusmriti is between 200 BCE to 200 CE. The socio-economic fabric of our country reveals that how much powerful an ancient system, like caste division can be in even present times that the practical politics of a revolutionary party cannot ignore its dynamics. However, a systematic study of this system from Marxist point of view was never done with due importance. Therefore, it has become a herculean task today to enter into a comprehensive study of the system. This paper, therefore, did not try to do that. Instead, the paper concentrated on the key issues related to the subject in order to understand the very nature of our social struggles which may facilitate to develop the correct strategy and tactics of our revolution. In this paper it may be fruitless to search answers. On the contrary, the paper has strove to formulate the questions. A collective effort based on the combination of theory and practice may find the answers of those.

Origination of Varna and Caste Division

Manusmriti is the most ill famous source of the ugly form of caste division against which all the democratic forces vow to fight. Manu divided the society into four varnas, i.e., Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra (Chaturvarna system) where Brahmin is in the top of social hierarchical ladder and followed by other three varnas respectively. Shudra is the lowest varna and deprived from all the rights and whose duty is only to serve other three varnas. Some of the dicta of Manu are as follow:    

 1. In whom among the three (higher) castes the most and the best of (those) five may be he is here worthy of respect; a Shudra (is not worthy of respect on the ground of his wealth or knowledge no matter how high they are)….
 2. A Kshatriya who reviles a Brahmin ought to be fined one hundred (Panas); a Vaishya one hundred and fifty or two hundred, but a Shudra ought to receive corporal punishment.
 3. A Brahmin may take possession of the goods of a Shudra with perfect peace of mind, for, since nothing at all belongs to this Shudra as his own, he is one whose property may be taken away by his master.
 4. Indeed, an accumulation of wealth should not be made by a Shudra even if he is able to do so, for the sight of mere possession of wealth by a Shudra injures the Brahmin.
 5. If a man (of the Shudra caste) makes love to a girl of the highest caste he deserves corporal punishment.
 6. A woman alone (is) a wife for a Shudra; both she and a woman of his own caste (are) legally (wives) of a Vaishya; they two and also a woman of his own caste (are wives) of a Kshatriya, both they and a woman of his own caste (are wives) of a Brahmin.

We need to discuss Manu’s system more elaborately, however, before that we must understand the actual difference between the varna system and caste system. According to the varna system the Indo-Aryan people were divided into four groups. However, according to the caste system which arose from the varna system in later period divided the people in numerous subdivisions and all the divisions were placed hierarchically. These sub-divisions are rigid and are determined by birth. In the beginning the varna division was not very much rigid because it was said that the division did not take place by birth, but by the action (karma). Therefore, at the time of great epics or even after that we can see many Shudra kings ruled different parts of the country. However, after the fall of Mauryan Empire no major Shudra empire came into being.

But it does not mean that the varna system was mere a theoretical one while the caste system is practical and very much a matter of day-to-day life. Many anti-caste scholars propagate this idea which we consider not only as wrong but an attempt to give concession to the ‘sacred’ scriptures. Therefore, they put overemphasis on the difference between varna system and caste system.  It is true that in the beginning the varna system was not rigid and social mobility was there unlike the caste system and this is an important difference between these two systems. However, as time passed by, the system became rigid, oppressive and a matter of day-to-day life and as the division of work spread all over the society and more and more new professions came into existence the caste system originated as a finer and all-embraced form of varna system in later period. However, It should be noted that whole of the Manu’s system is based on varna division, not on the caste division. If the varna system was mere a theoretical one then all the hatred of the dalits against Manusmriti become unexplainable.

But what was the inspiration behind the origination of a system like varna system? Let us hear Manu:

"Shaktena api hi shudrena na karyah

Dhanasanchayah shudrah hi dhanamasadya Brahmanan eba Badhate!"

i.e., even if able, the Shudras should not accumulate wealth. Accumulation of wealth by the Shudras make the Brahmins suffer. Many passages can be quoted form Manusmriti and other Smrities (scriptures of codified laws) to show that the main inspiration behind the varna division was highly economic in nature, that is, to extract the surplus production and to deprive a large section of the people from social production other than the means of subsistence only. JANASHAKTI, the central organ of presently non-existent CPIML—JANASHAKTI once took an attempt to study the caste question from Marxist point of view. The paper was published by a social organization later as a booklet. According to their understanding: “Thus the varna system which first started social making based on a primitive social division of labour and political subordination of one group by another, took the concrete shape of social division based on social division of labour to extract surplus from the toiling people and division of labourers too originated.” (Class Caste Relations: Marxist Approach). Comrade Santosh Rana also had similar understanding. He wrote, “In short, the position of an individual in social division of labour, his role in controlling the means of production, his social prestige in relation of the law, his portion of social surplus and the means of achieving this surplus, etc., are determined by his varna. The task of the Shudras was to produce surplus and the three upper varnas used to extract that. It only means, the class division in India at first expressed itself through the varna system.” (Samaj Shreni Rajniti, A collection of Essays by Santosh Rana in Bengali/ Translation is mine).

Once upon a time the West Bengal state committee of CPIM undertook the task to study the social history of our country under the leadership of Anil Biswas around the year of 2OOO and a brief outline of the study was published as a booklet in the year of 2OO3. They also reached in the same conclusion and admitted that the class struggle in ancient and mediaeval India took the form of caste struggle, however, they considered it as a barrier for the development of a classical class struggle.

Among the early communists of our country Comrade S. A. Dange first engaged in a systematic study of the history of ancient India form a Marxist point of view. Although he was influenced by a mechanical Marxist approach and tried to impose the western pattern of social development on the history of India (especially in the case of slave system), still he has left behind some important observations for us. He also admitted that although the varna system emerged in the primitive communist society of the Aryans, however, with the advent of private property the varna division took the shape of class division. He wrote, “Once that stage has been reached, private property and classes are born. The Varnas metamorphoses into contradictory classes and take the path of civil war, class war. The primitive commune dies, never to return.” (INDIA: FROM PRIMITIVE COMMUNISM TO SLAVERY/ PPH/ Page:1O1).

Professor Debiprasad Chattopadhyaya had an elaborated study on the Vedic society in ancient India. He also convincingly proved that in early Vedic period the Aryan society was a primitive form of communistic society without the class division, although, a simple form of division of work was present there. However, for the first time the Indo-Aryan society became divided into four varnas when the ill-famous Purusha Shukata was composed. It was nothing but the reflection of the emerging class division within the Indo-Aryan society.

 The Rig Veda is an important source to understand the transition from classless society to the class society in India. The experts have an opinion that the Rig Veda was composed through a long time, nearly seven hundred to eight hundred years. Within this time frame the Vedic society passed through this transition. That is why we see a concept of equality of all human being (obviously within the clan) and gods too were considered as the friends of all human being (Jananam Jamih). However, in the later portion of the Rig Veda we see a work division came into being where the Brahmins had the prerogatives to maintain the connection with the gods, that is, in the ritualistic matters. The Purusha Shukta proposed a division among the Indo-Aryan people, however, it did not set up the hierarchy. It gave some indications only. The Brahmins were formed from the mouth of the Purusha. The Rajanyas were born from his arms. The Vaishyas came from his thighs and the Shudras from his feet. Many different interpretations are possible of this symbolic presentation of the division. The question arises that how far it is correct to assume that the Rig Veda determined the hierarchical places of four varnas and their duties or role in the society! Manu had his particular interpretation. He was convinced that the Purusha Shukta place the Brahmin at the top of the social hierarchical ladder, by saying that they were born from the mouth of the Purusha. For him it was quite sufficient indication that the Brahmins should own all the knowledge and wisdom in order to appear as the sole representatives of the divinity in this material world. Similarly the Rajanyas had the duty to protect the people since they were born from the arms. The Vaishyas and the Shudras were duty-bound to produce the wealth and the Shudras had a role only to serve the upper three varnas. Since they were born from the feet of the Purusha they had no right.

This interpretation of Manu was not acceptable to many admirers and followers of the Rig Veda and so called Vedic religion. According to them, by the system of Chaturvarna the Vedas only proposed a job division only, nothing more than that. Therefore, a person can be a Brahmin, or Kshatriya, or Shudra not by his or her birth but by work or karma. Ambedkar called these people as the most dangerous enemy of the dalit movement.

 However, we must understand why Manu interpreted the Purusha Shukta in such a manner from the historical materialist point of view. Manu composed a literature which was called Smriti, that means, the law. But the laws are creations of the human being. The strong presence of the memory of old days of communistic society never allowed the people to accept any discrimination when it was created by the human itself. This is an important peculiarity of Indian society. Therefore, it must have been supported by the divinity. The Smrities must have been supported by the Shruti (the Vedas). Why? Because ‘the Vedas are not created by the human being, it was composed by the God’. The fatal Shruti-Smriti combine now became eligible to dictate the discrimination. Had there been no Purusha Shukta in the Rig Veda it would be difficult for Manu to justify the class division within the Indo-Aryan society which in return would make the class struggle much sharper. Therefore, today at least it can be said that the Purusha Shukta gives an important service to the ruling classes from the ancient time till today. (The whole hymn of Purusha Shukta made of sixteen verses along with annotation and notes by Wendy Doniger are given in Appendix for the advanced readers). 

    Now let us enter the political consequences of this development as laid down by Manu. From above discussion one thing is very clear. The varna division and subsequent caste division in Indian society is nothing but the class division in a different form. Therefore, when Ambedkar gave a call for annihilation of castes and the Communist Party gave a call to fight for a classless society, there was no essential difference between these two calls.

The Political Struggle of the Shudras

However, the early communists of our movement failed to see the matter from this angel. This is not true, as some of the critics of the communist movement always try to propagate, that the Communist Party did not take care of the Caste Annihilation movement led by Ambedkar at all. However, all the efforts of the Party were based on some half hearted understanding of the social struggles in our country. In the preface of “Who were the Shudras?” written in nineteen forty six Ambedkar said, “It is well-known that there is a non-Brahmin movement in this country which is political movement of the Shudras. It is also well-known that I have been connected with it.” Thus under the leadership of Ambedkar the political movement of the Shudras was born. When the Shudras of our country who were actually the Indian version of proletariat having nothing to lose except their chains waged a political struggle against their oppressors, it should have been a welcome development for the communists. However, the matter did not develop in this line. Instead, a bitter relation was developed between the Communists and the Ambedkarites and an unwanted rift was emerged between these two camps which helped Congress to manipulate the complicated situation prevailed at that time of nineteen thirties and nineteen forties successfully to capture the leadership of anti-British struggle in India in order to give birth a neo-colonial India after nineteen forty seven. We need to understand the failure of both the camps, the Communists and the Ambedkarites, in this regard in order to determine today’s task in the concrete social condition of Indian revolution. At first we will discuss the mental make-up of B.R. Ambedkar. The above-mentioned preface of “Who were the Shudras” written by him can be an eye opener in this case.

In that preface Ambedkar divided the ‘Hindus’ in five distinct categories. He said, “There is a class of Hindus, who are known as Orthodox and who will not admit that there is anything wrong with the Hindu social system. To talk of reforming it is to them rank blasphemy.” Regarding the second category he said, “There is a class of Hindus who are known as Arya Samajists. They believe in the Vedas and only in Vedas. They differ from the Orthodox inasmuch as they discard anything which is not in the Vedas. Their gospel is that of return to the Vedas.” On the third category Ambedkar said, “There is a class of Hindus who will admit that the Hindu social system is all wrong, but who hold that there is no necessity to attack it. Their argument is that since law does not recognize it, it is dying, if not a dead system.” He remarked on the fourth category, “There is a class of Hindus, who are politically minded. They are indifferent to such questions. To them Swaraj is more important than social reform.” Ambedkar found his ally in the fifth category, so he said, “The fifth class of Hindus are those who are rationalists, and who regard reforms as of primary importance, even more important than Swaraj.”

Ambedkar admitted that there was a fierce battle was going on between him and the first two categories of the ‘Hindus’. On the probable impact of his book, ‘Who Were the Shudras’ on the Arya Samajists he said, “The book treads heavily on the toes of the Arya Samajists…. Both these conclusions are bound to act like atomic bombs on the dogmas of the Arya Samajists.” He said further, “I am not sorry for this clash with Arya Samajist. The Arya Samajists have done great mischief in making the Hindu society a stationary society…… I am convinced that the Hindu society will not accept the necessity of reforming itself unless and until this Arya Samajists’s ideology is completely destroyed. This book does render this service, if no other.”

On the Orthodox ‘Hindus’ he remarked, “What the Orthodox Hindus will say about this book I can well imagine for I have battling with him all these years. The only thing I did not know was how the meek and non-violent looking Hindu can be violent when anybody attacks his Sacred Books. I became aware of it as never before when last year I received a shower of letters from angry Hindus, who became quite unbalanced by my speech on the subject delivered in Madras. The letters were full of filthy abuses, unmentionable and unprintable, and full of dire threats to my life…. I don’t know what they will do this time….. For I know very well that they are a base crew who, professing to defend their religion, have made religion a matter of trade. They are more selfish than any other set of beings in the world, and are prostituting their intelligence to support the vested interests of their class…. What I would like to tell these amiable gentlemen is that they will not be able to stop me by their imprecations.”

On the other hand Ambedkar admitted that he had no expectation to be able to change the minds of third and fourth categories of the ‘Hindus’. While he furnished some arguments against the third category he just simply ignored the fourth category of the “Hindus” whom he called “politically minded”. On them he only employed two or three remarks, “As to the politically-minded Hindu, he need not be taken seriously. His line of approach is generally governed by a short-term view more than by long-range considerations. He is willing to follow the line of least resistance and postpone a matter, however urgent, if it is likely to make him unpopular. It is therefore quite natural if the politically-minded Hindu regards this book as nuisance.” On the ‘Hindus’ of fifth category Ambedkar said, “The only class of Hindus, who are likely to welcome the book are those who believe in the necessity and urgency of social reform. The fact that it is a problem which will certainly take a long time to solve and will call the efforts of many generations to come, is in their opinion, no justification for postponing the study of the problem. Even an ardent Hindu politician, if he is honest, will admit that the problems arising out of the malignant form of communalism which is inherent in the Hindu social organization and which the politically minded Hindus desire to ignore or postpone, invariably return to plague, those very politicians at every turn. These problems are not the difficulties of the moment. They are our permanent difficulties, that is to say, difficulties of every moment. I am glad to know that such a class of Hindus exists. Small though they be, they are my mainstay and it is to them that I have addressed my arguments.”

From above quotations we can have a sketch of mental make-up of B.R. Ambedkar and his general political understanding. For him the Independence of the country was not that much important if the rule of the newly independent country would go in the hands of the caste-Hindu leadership. A Hindu India was no way better for him than the colonial India. Therefore, he wanted to launch a decisive battle against caste discrimination and for the annihilation of the caste system at that point of time when the struggle for independence of our country from the British rule reached at its peak. This became the point of difference between the Ambedkarite movement and the Communist movement. It is also very clear from the discussion put forward by Ambedkar in that preface that he meant the leadership of the Communist Party and the non-Orthodox leaders of Congress as “politically-minded Hindus”. Here, one can easily notice the weakness in Ambedkar’s politics which lost credibility to represent the nation as a whole and remained merely as dalit politics. The Communist Party warned Ambedkar continuously about this lacuna and urged him to be united with the mainstream of the struggle for Independence. However, the Communist Party was always apprehensive about the actual political aim of Ambedkar and thought that his politics would create disunity among the ranks of the working class and the toiling masses which in return might create harm to the communist movement in particular and the struggle for Independence in general. Therefore, while the party was sympathetic with the condition of the dalits and agreed upon the justification of dalit movement and criticized heavily the Congress leadership for not paying attention to their cause, the Communist Party did not believe the leaders of the dalit movement including Ambedkar. (See the documents of B.T. Randive on dalit movement, nineteen forty six) Thus, a space of political dialogue between the Communists and the Ambedkarites could not come into being and the warning from the CP to Ambedkar went in vain as the later saw no friendly advice in it. Therefore, the Communist Party failed to perform its historical duty.

Today a large number of the Communists will accept this fact, however, it is not enough. We must analyze why the Communist Party failed to build unity with the dalit movement. We must identify the shortcomings in the theoretical understanding of the communist practice in this question in order to understand today’s task. Otherwise again the movement will be directed by the pragmatic political understanding and we will repeat the same mistake, may be from an opposite direction. 

It is a well accepted fact that the original Shudras of the Rig Veda were gradually marginalized more and more by the three upper Varnas and at one point of time started to be mixed up with the so called fifth Varna or the Avarnas who were actually the vanquished non-Aryans and formed a large section of the Indian people who are generally called as the dalits. According to a recent survey conducted by NSS nearly three fourth of the Indian population are entitled to some kind of reservation as they belong to SC, ST or OBC categories. The overwhelming majority of the dalit people in our country are landless, property-less, marginalized, socially and economically oppressed. The largest section of nearly fifty crore strong unorganized workers in India is made of by these people.

However, it must be taken into account that we are not living in English or West European condition. In Indian context this huge section of the working class is not only economically exploited but at the same time socially deprived since in our country the class division was introduced in the form of caste or varna division in order to take religious sanctity. The positive side of Ambedkar’s politics lies in the fact that he understood that without snatching the political power from the caste-Hindus, dalits could never achieve a country or society of its own. The annihilation of the caste division cannot be achieved by changing the minds of the caste-Hindus or through some patch work to reform Hindu social structure. So he declared his movement as the political movement of the Shudras.

From a Marxist point of view the political struggle of the Shudras is nothing but the political struggle of the working class. Therefore, the political formation which led this struggle must have been a party of the working class. However, Ambedkar was not a Marxist. It is not necessary for a working class party to be a Marxist party all the time. The Marxist party does not necessarily lead through its majority or organizational strength but through its clear and profound theoretical-political understanding. The Communist Manifesto says: “In what relation do the Communists stand to the proletarians as a whole? The Communists do not form a separate party opposed to other working-class parties. They have no interests separate and apart from those of the proletariat as a whole. They do not set up any sectarian principles of their own, by which to shape and mould the proletarian movement. The Communists are distinguished from the other working-class parties by this only: 1. In the national struggles of the proletarians of the different countries, they point out and bring to the front the common interests of the entire proletariat, independently of all nationality. 2. In the various stages of development which the struggle of the working class against the bourgeoisie has to pass through, they always and everywhere represent the interests of the movement as a whole.” (The Communist Manifesto/ Edited by Frederic L. Bender/ Norton Critical Edition/ pp 67).

Therefore, the Communist Party cannot oppose other working-class parties because they don’t have any separate sectarian principles. Keeping a cooperative and friendly relation with those parties the CP must lead them to move forward by pointing out the general and long-term political interest of the working class. Now the question is did the early Communists of our country apply this teaching of the Communist Manifesto or were they were led by sectarian principles?  

Instead of becoming glad to see the political upsurge of the dalits under the leadership of Ambedkar, the Communist Party became apprehensive and scared. Comrade BTR repeatedly pressurized SCF (Scheduled Caste Federation) to dismantle the dalit mass organizations under its umbrella and to work within same mass organizations led by the Communist Party.(See the above mentioned documents of BTR and also the Introduction by Anand Teltumbde of ‘India and Communism’ written by Ambedkar/ Left Word/2O17) Sometimes the organs of the party openly advocated the necessity to bring out the dalit masses from the dalit organizations in order to organize them under the fold of the Communist Party. All this activities of the party and the mentality behind those helped to develop mistrust, fear and distance among the ranks of the dalit movement. Undoubtedly it was nothing but the sectarian policy of the Communist Party. Instead of performing the labourious task to find out the general and long-term political interests of the working class and by pointing out those to the leaders of the dalit movement the party took a shortcut road of putting the organizational interest in command and did the same mistake which The Communist Manifesto warned against, i.e., to develop sectarian principles against other working class parties. 

What was the general interest of the working class in India at the decisive moment of the struggle for Independence? Undoubtedly it was Swaraj—— the Independence from the British rule which Ambedkar failed to see. It was quite expected from a man like Ambedkar as he was not a Marxist and from a political formation like SCF as it was a non-Marxist working class party. The Communist Manifesto clearly said that it was the distinguishing feature of the Communists to see and uphold the general interest of the working class. However, while the Communist Party correctly pointed out the general interest of the working class to the dalit leaders but at the same time showing left-anarchist political mentality they accused and opposed and very often described Ambedkar and other dalit leaders as the stooge of imperialism. But what was the reason behind this kind of behavior of the Communist leaders towards the dalit leadership? 

The answer probably lies in the fact that the leaders of the Communist Party never recognized the dalit movement as the integral part of the Indian working class movement. They never recognized the dalit leaders as the representatives of a large section of the Indian working masses. Therefore, they never recognized SCF as another working class party. So they never tried to find out the way to develop a proper relation with them. It does not mean that the Communist leaders did not know the actual condition of the dalits in our country or they had no sympathy towards the dalit movement. BTR admitted in those documents that in the Indian Railways thousands of the dalit workers received only nine rupees as DA while the workers in the garment factories of Mumbai were paid one hundred rupees for the same. The party admitted that since the time immemorial the dalits were deprived from all the rights which were absolutely essential to lead a decent life and if these people were not given equal status then an Independent India was not possible.  Practically there was actually no demand of Ambedkar left which was not accepted by the Communist Party. However, when the dalits formed their own political organization in order to launch a political struggle, the Communist Party became scared and apprehensive. Actually half-hearted understanding on the Indian history and reality led the Party to commit this political blunder.

We will see how this blunder took more complicated and irreversible turn when the question of the long-term interests of the working class was confronted by the Communist Party. What was the long-term interest of the working class in the freedom struggle? Undoubtedly it was to build up a New Democratic India as a result of anti-colonial struggle. Now, the question is, was it possible under the leadership of Congress? The answer is No. Then why the Communist Party accepted the leadership of Congress in the freedom movement and never tried snatching the leadership? Ambedkar and other leaders of SCF were not against the freedom movement or freedom from the British as such. However, Ambedkars was in total disagreement of the leadership of Congress as he knew that since the Congress party used to represent the interest of the bourgeois and zaminder class of our country who were at the same time from so called higher castes then it was quite imperative that the ‘free’ India would be a prison for the dalits. Ambedkar called those freedom fighters as ‘politically minded Hindus’ and advised his fellow comrades ‘not to take them seriously’ who did not bother that outcome of the freedom movement. Unfortunately, the Communist Party placed itself in this position. Had the party been directed by the long-term interest of the working class then it became absolutely natural for it to develop a rock-solid alliance with the Ambedkarite movement in order to emerge as a potential claimant of the leadership of the freedom struggle. In that case the course of the history might change into a new direction.

Some comrades do not accept the fact that the Communist Party accepted the leadership of Congress in the freedom movement. Many documents can be cited to negate this thought. If this is done the size of the present article might be longer than it was intended. However, one can remember that as early as in nineteen thirty two there were four communist parties of the Third Communist International to write an open letter to the Indian Communists warning about the danger of accepting the leadership of Congress in the freedom struggle which they thought that the Communist in India did not care. In nineteen forty four, Comrade P.C. Joshi wrote a few letters to M.K. Gandhi and MK replied those, too. The correspondence between PC and MK is one of the important documents of the Communist Party. Replying one letter from Gandhi Comrade Joshi wrote to him, “If my own father wrote such a letter I would not respond and never would see his face. However, I am replying you because you are the father of our nation. As a patriot it goes against my duty to be angry with you even when you insult and harass us.” (English translation is mine from Bengali document)

Some comrades think that Ambedkar and other dalit leaders were against the freedom struggle as a whole, therefore an alliance with them was not possible in the movement for Independence. Again, many articles wrote by Ambedkar can be cited to negate this thought but for the time being we can be restricted in the above mentioned documents of comrade BTR in this regard. He wrote: “However, it is true that SCF never commit a crime to go against the demand of freedom. As a matter of fact Rao Bahadur Shibraj, the President of their Kanpur session clearly stated, ‘We are not against the freedom of India but we want assurance that what we demanded in Nagpur that will be accepted’.”(English translation is mine form Bengali document

In spite of knowing all these things the Communist Party never paid deeper attention to the fact that if it was true that the SCF leadership were not actually against the freedom movement then why apparently they used to take such political position which might be depicted as against anti-colonial struggle! The party never tried to realize with enough seriousness that why the severe bitterness emerged in the relation between the dalit movement and the Congress party! The party never learned from the history of our country to understand the serious nature of the contradiction between the dalits and the caste Hindus.

On the contrary Comrade BTR tried repeatedly to convince Ambedkar and his fellow comrades about the importance and necessity of the leadership of Congress in general over the freedom movement and the leadership of MK Gandhi in particular whom the party already recognized as the father of the nation! It is true that the Communist party criticized the Congress for not accepting the demands of SCF, but it is also true that in the contradiction between SCF and the Congress the party associated itself with the later which meant that in the contradiction between the dalits and the caste Hindus the party associated itself with the later.

This strategic blunder of the party negated the merit of its criticism against Congress for not accepting the demands of the dalits. It is true that the Communist Party honestly and earnestly wanted the unity among Congress, Communist, Muslim League and SCF including all the nationalist forces against the British but they failed to realize that it could not be possible if the Congress would remain as the leader of the freedom movement. The party needed Congress as they used it as a cover and continued to work inside it. This tactical blunder negated the merit of its honest aspiration to unite all the nationalist forces against the British rule.

Today’s Task

After seventy two years of so called Independence a serious evaluation is required regarding the relation between the dalit movement and the communist movement. By this span of time many changes took place in the Indian political scenario. Congress ruled the country for more than 6O years within these seventy two years of ‘Independence’. No significant improvement in the general condition of the dalit masses can be seen by this time. In spite of the capitalist development in India the ugly form of caste discrimination, caste oppression, and the domination of Brahmanical ideology and practices continue with same vigour. Ambedkar’s apprehensions have come true. The “free” India is actually a neo-colonial India which has become the prison of the dalits. Receiving an insignificant share of the state power by a handful of the dalit leaders does not indicate any kind of change in the condition of the dalit masses.

The dalit movement has undergone many changes. Repeated division and re-division within dalit movement has weakened the movement which only helped the Brahmanical Manuvadi ruling class to use one section of the movement against another in order to retain its domination over the country. The communist movement also has passed through many changes and within this movement, too, repeated division and re-division have taken place.

Initial lacuna in theoretical understanding has aggravated, however, from the same pragmatist outlook many left and revolutionary left organizations now are raising Joy Bhim Lal Salam slogan landing in the opposite pole in the case of relation with the dalit movement and started to preach red-blue unity. However, how far this change of position is coming from the improvement of theoretical understanding on Indian reality or comes as a result of practical-political need at the time of severe crisis throughout international communist movement, is a difficult question to answer.

However, it is interesting to see that while the party like CPI(M) is raising Joy Bhim Lal Salam slogan in different parts of the country, at the same time they support the cunning step of the BJP government of introducing economic condition based reservation. This self contradiction only raises serious doubts that they have not learned anything from the past experiences. For them the talk of red-blue unity is nothing but a short-term tactical game. Their tacit support to BJP in the political battle against TMC in Bengal again shows how easily these ‘communists’ can ally with the Brahminvadi, Manuvadi forces.

In this scenario we, the revolutionary lefts, must accomplish the long-pending task to bridge the

‘unholy rift between the dalit movement and the communist movement’ (as coined by Anand Teltumbde) in our country. We need to recognize the dalit parties as different kind of working class parties. It is true that today many dalit organizations under the leadership of Mayavati like leaders actually left the revolutionary slogan of Ambedkar, the annihilation of the castes. Instead of that they are busy to find privileges for a handful of dalit aristocrats within this caste-divided society. However, it does not mean that the whole dalit movement has lost its relevance or deteriorated in a reformist opportunist movement. We cannot forget that the same scenario is also evolved in the communist movement itself. However, it does not mean that the communist movement has lost its relevance as the revolutionary movement in the society. We can say it emphatically that if we can build the real red-blue unity based on proper understanding of the Indian condition and history, the struggle against the ruling classes of our country will have a better chance to win.

(Paper presented in Study Class) n

Fascism as a topic is conceptualized and debated today with respect to different ideological persuasions ranging from liberal bourgeois and reformist to Marxist positions. A striking characteristic ofthe fascist parties, movements and regimes today is their adaptation to contemporary conditions and unlike that of the inter-war European fascism, many of them are coexistingin varying degrees with outward manifestations of bourgeois parliamentary democracy, though in essence all of them stand for an outright negation of it. A de-facto fascist dictatorship can exist even with the façade of elections if it is possible to hold entire mechanisms of state power under its control so that no other party or coalition of parties except the fascist party comes to power. Common manifestations of fascism (also called ‘neo-fascism’ today to differentiate it from‘classical fascism’ that emerged in Europe of the inter-war period) such as terrorism, ethnic and racial cleansing, extermination and oppression of minorities, immigrants, refugees, women and other oppressed, climate catastrophe, super-exploitation and oppression of workers, elimination of  hard-earned democratic rights, militarisation and above all unleashing the power of corporate capital on all aspects of socio-economic life are visible at a global level ranging from the Americas and Europe to Asia. However, irrespective of the manifestations of fascism, Marxism invariably situates it in the whole trajectory of transformation of imperialism and finance capital. At the same time, from a Marxist perspective, no social phenomenon can be a text-book copy from an erstwhile period, nor can bean alysed from a static perspective.  Therefore, fascist regimes’ organic link with the logic of capital accumulation today may assume different characteristics according to varying historical, national, political, economic and cultural context.

Origin and Development of Fascism

From the very beginning of the outbreak of fascism in Europe, when liberal-bourgeois and reformist circles interpreted the phenomenon as ‘authoritarian capitalism’,it was Marxism that based on a comprehensive analysis of monopoly capitalism approached fascism as rooted in the very foundations of finance capital with its economic, political, and cultural manifestations.  Accordingly, fascism has been the outcome of the extreme intensification of the internal contradictions of finance capital or imperialism. Fascism outbreaks when these contradictions sharpen and lead to a severe internal crisis which cannot be resolved through normal methods of surplus value extraction from both internal and external sources. For instance, unlike the other European powers who had their colonial empires and the US which could enforce its imperialist diktats over the entire Americas and the Pacific even “withoutcolonies”, both Germany and Italy had restrictions to pursue an imperialist policy abroad. On the other hand, these two countries though rivals in World War I, and having lost their colonies and hence weakened during the war, went through unprecedented domestic economic crises resulting in militant working class struggles leading to social disruption, especially in the context of the ideological-political challenges raised against the capitalist-imperialist system by Socialism in Soviet Union.  However, in the absence of a communist leadership in these countries, as that led by Lenin in Russia capable of overcoming the crisis through a revolution, the situation was favourable for an interpenetration between monopoly finance capital and bourgeois political leadership giving rise to fascism. 

Thus the social anarchy arising from all round economic crises and political turmoil provides a fertile breeding ground for fascism. Such a situation is an opportune moment for fascists to have their firm foothold by attracting the depoliticized petty-bourgeois sections through rhetorical and demagogic proposals, though they are mutually contradictory and ill-digested, and blaming the racial, religious, regional and national minorities and other marginalized for all the misfortunes of the society.  Once fascism firmly establishes, as happened in Italy and Germany, along with the petty bourgeoisie, other sections of the population such as unorganized workers, unemployed youth, criminal and lumpen elements are also attracted to fascists. Gradually fascism makes further headway through elections by appeals to the disgruntled larger sections of the dissatisfied people. Both Mussolini and Hitler in their programs even included better wages and social security for workers, protection to petty traders, increased state-sector investment, more taxes on the rich and similar other demands pampering to the sentiments of common people. Together with this, blatantly false and malicious propaganda were systematically used to build up hatred among the common people against targeted sections of the society. For instance, in the fascist definition of ‘New Germany’, Jews, communists and trade unions were identified as enemies of the nation. After assuming power, while constitutional and parliamentary institutions and democratic values were demolished from above, armed fascist goons and storm troopers (black shirts, brown shirts, etc.) integrated with state’s repressive apparatus and effectively propped up and funded by monopolies are let loose on the people from below.

From the very beginning Marxists tried to have an in-depth understanding on the fascist transformation of the bourgeois state. In fact, Lenin had mentioned on Mussolini fascism though he had no direct knowledge of the working of the fascist party at that time. And, he had interpreted the Russian ‘Black Hundreds’ as a proto-type of fascism which in the hands of police chiefs under Tsardom was used as a para-military weapon against the re­volutionary movement.However, it was only after the coming to power of Mussolini and Hitlerthat Comintern (Communist International)came to have a clear-cut understanding of fascism. Thus, it was based on an objective evaluation of the transformation of the bourgeois state into a dictatorial, terrorist and annexationist regime during the twenties and thirties that the Report drafted by Dimitrov and adopted by the 7th Congress of Comintern (1935) and endorsed by its 13th Extended Executive Meeting defined fascism thus:  “Fascism is an open terrorist dictatorship of the most reactionary, the most chauvinistic, the most imperialist elements of the finance capital… Fascism is the government of finance capital itself. It is an organized massacre of the working class and the revolutionary slice of peasantry and intelligentsia. Fascism in its foreign policy is the most brutal kind of chauvinism, which cultivates zoological hatred against otherpeoples.” Obviously, this definition of fascism is the most comprehensive one that unfolds the close integration of both the economic foundation and political superstructure of fascism with the domestic and overseas interests of finance capital.  In those countries where the fascists took over power, the communists and trade unions were physically eliminated while bourgeois opposition was in total disarray. And, as elucidated in the above definition which provided a concrete understanding of fascism at that historical context when domestic resistance against fascism became virtually impossible, it was Comintern that under its initiative forged an anti-fascist front including a broad alliance with other bourgeois regimes to resist and defeat the fascist challenge.

Postwar Situation

The defeat of fascist powers Germany and Italy in World War II followed by the surging national liberation movements and advancement of socialism increased the prestige of communist movement and inspired world people in general. These were threatening factors for the perpetuation of the colonial system of imperialism. This prompted world imperialism led by USA, the supreme arbiter in the postwar order to bring about necessary changes regarding the form of finance capital’s continued expansion at a global level. Thus to hoodwink world people, the camouflage of decolonisation together with welfare state based on Keynesian state intervention  was initiated even while laying down the foundations for a neocolonisation process for more intensified penetration of finance capital into erstwhile colonies. However, asgenerally acknowledged, the International Communist Movement(ICM) on account of ideological-political factors, failed to properly grasp the content and gravity of this epoch-making transition from colonialism to neocolonialism. The Khrushchevite revisionism that emerged in the mid-fifties even interpreted neocolonialism as a weakening of both imperialism and hegemony of finance capital. This was at a time when the US ascendancy as the postwar imperialist leader had been filled with loot, plunder, horror, genocide and even ‘holocausts’on defenceless people the world over.

Neocolonialism does not at all imply that it is less militaristic than old colonialism. As an inalienable component of Cold War initiated against Soviet Union and socialist bloc, the US also went on installing ‘fascist regimes’backed by military coups in many countries from Latin America, its backyard to Asia. As part of the Cold War offensive, several anti-communist, fascistic, terrorist and counterrevolutionary organisations were also planted within seemingly independent bourgeois regimes in many parts of the globe. Such terrorist outfits and right-wing forces often acted as effective tools in the hands of US imperialism to direct against the emerging national liberation and revolutionary movements in neocolonially dependent countries. In a number of countries from Latin America to Asia including Brazil, Argentina, Chile, Uruguay, Iran, Greece, Turkey, Iran, Pakistan, Indonesia, Philippines and so on,  US succeeded in installing fascistic regimes through mi­litary coups. McCarthyism characterised by heightened anti-communism and political repression in the US that flourished in the 1940s and 1950s provided the required ideological basis for all these fascistic-counterrevolutionary  US overseas moves often keeping US-trained fascist cadres at “civilian deep cover” in neocolonies and dependent countries ensuring the neocolonial rules of the game of as per the diktats of finance capital.

By the turn of the 1970s, the post-warimperialist ‘boom’ came to a close and on account of the irresolvable contradictions inherent in capitalist-imperialist system, persistent stagflation emerged as a relatively new, more prolonged and more complex phenomenon compared to the imperialist crisis of the 1920s and 1930s that gave rise to fascism. However, unlike the situation then, by the seventies the ideological-political setbacks of the ICM became so glaring that yielded the political condition for imperialism to abandon ‘welfare state’ altogether and resort to a change in the accumulation process through neoliberalism. In essence, it implies a reversal of the downturn in profit rate from stagnating productive sphere by developing new avenues of plunder from the ballooning financial sphere utilizing latest advancement in information and communication technologies. Obviously, the parasitism, decay and degeneration associated with this neoliberal accumulation has been complex, multi-dimensional and several-fold more pronounced than that exposed by Lenin a century back and the political reaction emanating from it shall therefore is bound to be horrific. On the eve of the altogether collapse of Soviet blocand emergence of post-Cold War neoliberal situation, US imperialism so cunningly and assiduously brought up the so called “Islamic terror” as its new enemy and a critical counterweight in its militarisation strategyleading to a more favourable condition for a bouncing back of fascism with intensified vigour. However, instead of openmilitary coups, required groundwork has already been underway byneoliberal centres and deep-seated reactionary forces that made it possible for fascist parties with their far-right socio-economic and political agenda to ascend to power through ballots even maintaining formal constitutional edifice or apparent features of bourgeois parliamentary democracy. As such, today’s fascism or neo-fascism cannot or need not be mere text copies or stereotyped versions of erstwhile classical fascism of the 1930s.

Fascism under Neoliberalism

From the Marxist-Leninist perspective, the neoliberal wave of fascism or contemporary fascism can be analysed only with respect to what is called globalisation or internationalisation of capital, i.e., limitless and uncontrollable cross-border movement of finance capital. On the one hand, by restructuring the erstwhile centralised and nation-centred basis of production and by super-imposing a new international division labour, internationalisation of capital has enabled imperialism tobring about an alteration in the process of surplus value extractionand unleash a world-wide super-exploitation of working class thereby temporarily overcoming the crisis associated with capital accumulation. On the other hand, while capital has increasingly become global and transnational, by utilising the heterogeneity among proletariat of different countries and through the effective use of postmodern identity politics, international finance capital also succeeded in creating division among anti-globalisation forces by disorganising and fragmenting resistance to capital. Together with this, being freed from all erstwhile controls, finance capital moved into the sphere of speculation at a maddening pace and for the first time in the history of capitalism the global speculative bubble started thriving on the stagnating productive economy. Consequently, the decadent and reactionary essence of finance capital pinpointed by Lenin almost century ago has become terribly destructive under neoliberalism. To be precise, unlike the period of ‘classical fascism’ which was specific to capitalist-imperialist countries, fascism under neoliberalism has become transnational on account of internationalisation of capital.

The ideological-political weakness of the International Left and on the part of organisations and movements leading the working class and the oppressed prevented them from taking up the required organisational tasks.  For instance, when imperialismstarted unleashing the tyranny of finance capital on workers and oppressed beginning with Thatcherism and Reaganomics by resorting to a dismantling of the welfare state and replaced public sector and social democratic ideas of distribution with privatisation/corporatisation together with propping upof voluntary and NGO spending as an alternative to public spending,the Left failed to build up effective resistance against them due to lack of a coherent and clear grasping of neoliberalism. The emergence of postmodernism and post-Marxism as neoliberal ideologies espoused by ultra-reactionary imperialist think-tanks since the eighties and manifested in such prognoses as ‘identity politics’, ‘multiculturalism’ (that emphasises difference rather than commonality), etc. that negated both the importance of working class resistance against capital and united political struggles by the oppressed has led to an effective depoliticizing mission preparing the groundwork for the emergence of several neo-fascist trends. In the guise of fighting the ‘evils of capitalism’, postmodernism went on glorifying and romanticizing the orient, the past and all obscurantist and pre-modern identities and ‘subaltern cultures’. This brought forwardvarious religious fundamentalist, revivalist, chauvinistic, xenophobic, and autarkic reactionary ideologiesto the centre-stage of history to divert world people’s attention away from the global operations of corporate finance capital. Quite revealingly, the Left failed to put forward what is called a “counter narrative” or an alternative to this neoliberal offensive from a progressive-democratic perspective.

This all round depoliticising provided a fertile ground for the rapid emergence of many neo-fascist forces all over the world. Neo-fascists everywhere are quick to take advantage of the mass psychology of social and economic insecurity due to the loss of livelihood, employment, habitat and environment arising from corporate plunder as well as people’s loss of faith in mainstream traditional parties includingsocial democrats who have no alternative to neoliberal policies. Everywhere, fascists use more or less the same campaigns with populist, romantic, idealist and moral nuances often filled with hatred towards the ‘other’ based on hypotheses such as ‘clash of civilisations’ though with variations according to concrete local, national, historical and cultural contexts. Often, according to the specificities of each country, fascists could be seen conspicuously pursuingan exclusivist line allying with the ‘homogeneous’ part (often representing the majoritarian culture) of the population effectively pitting against the ‘heterogeneous’ sections generally composed of religious, ethnic/racial and linguistic minorities, migrants, refugees, dalits, tribals and other marginalized and oppressed sections. And a striking feature of all the far-right neo-fascist parties and forces is their apparently anti-establishmentarian and anti-globalisation (often right-wing populist) stance often sprinkled with seeminglyanti-ruling classrhetoric directed against the privileges of the superrich and the elite.Trends like ‘new history writing’ being sponsored by European neo-fascists today is also of particular relevance here. An example is the McCarthy-styleargumentation thatthe anti-fascist alliance of Stalin, Churchill and Roosevelt was the wrong one; rather what required was Stalin’s defeat led by the Hitler-Chamberlain-Hoover coalition. In the latter case, Europe would not have to bear the burden of the ‘welfare state’ that led to the stagflation of the 1970s, it is argued. From this perspective, the neo-fascists in European parliament recently have even moved a Resolution equating communism with “fascism” with the aim of whitewashing the latter.  In India, for instance, a ‘new history-writing’ is in the offing camouflaging all the misdeeds and ‘anti-national’ history associated with RSS. No doubt, whatever be their populist pretensions, once in power, the neo-fascists show no qualm for betraying those masses who enabled them to rise to power thereby wholeheartedly serving the interests of international finance capital and ruling classes -- a common feature of fascists of all hues, both old and new. 

Fascist Transformation in India

The advent of fascism in India needs to be analysed in the broader global context briefly analysed above. BJP that rules India today is just a political outfit of RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh) that came in to being in mid-1920s more or less at the same time when fascism appeared in Europe, and as per records, fanatical adulation or admiration of both Hitler and Mussolini was endemic to RSS leadership from the very beginning.For instance, Moonje, the mentor and political guru of Hedgewar, the founder of RSS, hadvisited the Italian fascist dictator Mussolini in 1931 and inspired by the Fascist Academy of Physical Education that trained paramilitary lumpen goons like Black Shirts,  started the Bhonsala Military School in Nasik in 1937 for imparting paramilitary training to RSS cadres and Hindutva goons under the management of Central Hindu Military Education Society.  In fact, Bhonsala School’s links with terroristic actions by Hindutva extremist groups including 2008 Malegaon blasts had beenknown to Maharashtra Anti-Terror Squad led by Hemant Karkare. Now after the ascendance of Modi.2, the RSS initiative to start Army Schools on the model of Indian Military Schools to train children to become officers in Indian armed forces with effect from April, 2020 directed towards open saffronisation of the entire Indian military apparatus should be seen aspart of the qualitatively new trends linked with RSS directly taking India’s reins in its own hands.

Meanwhile, as a fascist organisation espousing Hitler’s Aryan racial puritanism and white supremacy together with genocidal hatred towards Muslims in a predominantly brown-skinned India and with extreme servility to British imperialism, from the very beginning, the RSS totally distanced itself from the independence movement, and hence remained outside the Indian political mainstream for a long period. As a brahmanical saffron supremacistorganisation upholding Hindutva (which is basically different from Hindu) as codified by Savarkar and later clarified by Golwalkar, the RSS vehemently opposed the adoption of Indian Constitution and suggested ‘Manu Smriti’ (the sacred book of chaturvarnya or varna system) in its place on the ground that a Republican Constitution would give equality to all castes.  Being banned three times as a terrorist organisation, it was its ‘laudable action’ during Indira Gandhi’s Emergency that enabled its entry into the mainstream politics. Since then, leading the ‘Sangh Parivar’ composed of hundreds of secret and open, militant terrorist outfits and widening and deepening itselfacross space and time and with its far or ultra-right economic philosophy and unwavering allegiance to US imperialism that leads the imperialist camp, today RSS has grown into the biggest fascist organisation in the world with innumerable overseas saffron extensions and affiliates backed by immense corporate funding.

Revealingly, RSS’ sudden shoot-up from relative obscurity to the political lime-light in mid-1970s is coterminous with imperialism’s transition to neoliberalism in the context of its first biggest postwar crisis. And, as a manifestation of the mounting neo-colonial plunder and consequent increasing integration of India with imperialist capital, by 1970s, India was also in the grip of an unprecedented political-economic instability aggravating all the contradictions in the country and Indira Gandhi’s proclamation of Emergency in 1975 was comprador Indian state’s response to this crisis. In view of Indira Gandhi’s alliance with Soviet Union at that time, it was also convenient for the pro-American RSS to carry on its anti-Emergency campaign with US backing.  Obviously, lifting of Emergency and Indira Gandhi’s return to power in 1980 was immediately followed by India’s abject surrender to US diktats through a huge Extended Fund Facility loan from IMF with stringent conditionalities. It was during this extremely crisis-ridden period of India that RSS designed its well-thought-out strategy ofeventually transforming Indiaas a Hindutva fasciststateby floating BJP as its political party. In the ensuing period, it was effectively taking advantage of the facilitating role of the soft-Hindutva Congress that RSS transformed BJP, its electoral machine into India’s biggest ruling class party within a relatively short span of time.

And, withthe entire trajectory of this long drawn-out process marked by such milestones as the beginning of the Ram Janmabhoomi movement after the assassination of Indira Gandhi in 1984, demolition of Babri Masjid in 1992, Vajpayee-led government in the late 1990s, Gujarat Pogrom in 2002, the ascendancy Modi regime in 2014 followed by its reiteration as Modi.2 in 2019, the fascistisationhas reached a qualitatively new stage in India.With Modi.2, in continuation of the saffronisation of all the constitutional, administrative and institutional structures required for a fascist transformation already underway, RSS is now moving towards its ultimate goal of establishing Hindu Rashtra, which is an intolerant theocratic state unequivocally defined by M S Golwalkar in 1939 in his magnum opus, ‘We, Our Nationhood Defined’. For instance, under its corporate-saffron raj of Modi.2 is blatantly unveiling itself as a typical fascist state acquiring all the requisite features of a majoritarian Hindu Rashtra firmly adhering to the process of forcible integration of Kashmir into Indian Union, superimposition of Hindu code under the euphemism of ‘uniform civil code’, construction of Ram Temple at the site of Babri Masjid and even making Muslims as second class citizens by amending the Citizenship Act itself.All other specificities of corporate saffron fascism such as anti-Muslimness, pan-Indian homogenizing drive subjugating the oppressed caste organisations aimed at integrating them intoHindutva, rejection of all values of modernity such as rational-scientific thinking, fostering the cult of tradition and obscurantism, treating dissent and disagreement as treason, worship of heroism and elitism, anti-communism and an uncompromising integration with corporate finance capital are to be analysed in the proper perspective.

And, in thiswhole course of transformation that propelled RSS to wielding Indian state power, a neoliberal process spanning almost a quarter century, the soft-Hindutva Congress had been faithfully playing second fiddle to the former without any let up. After her return to power in 1980,Indira Gandhi totally reversed her earlier approach towards Sangh Parivar. After her assassination, her son Rajiv Gandhi who ascended to power provided facilities to Hindutva forces for performing shilanyas at the disputed site where Babri Masjid was located. In the series of highly venomous and violent saffron offensives and communal riots that ensued since 1984 such as the ‘Liberation of Ayodhya’ campaign by Dharam Sansad, formation of Bajrang Dal and Durga Vahini as aggressive Hindutva militant organisations respectively for young men and women, etc., the Congress while remaining a mute spectator, also tried to cash in Hindu sentiments for electoral gains. It extended all facilities to VHP to collect Ram Shilas for the foundation of Ram Mandir at Ayodhya and even allowed it to lay foundation stone of Ram Mandir in 1989. The Congress government pursued the same soft Hindutva approach when the VHP organised a number of international conferences since mid-1980s for rallying Hindutva expatriates around the idea of saffron consolidation. In the background of the Mandal agitations, though Advani’s Rathyatra was stopped in Bihar, with the connivance of the Congress regime, including communal riots in many parts of India, immense damage had already been done as was manifested in BJP winning Assembly elections in Gujarat, Rajasthan, MP, Bihar and UP. Quite logically, the Rao-Manmohan government that demolished the Nehruvian model and embraced full-fledged neoliberalism in 1991 also extended security cover for the demolition of Babri Masjid by Hindutva goons in the next year. By that time RSS had succeeded in converting Ram into a political symbol for capturing state power.  And the ten-year UPA regime in its relentless pursuit of soft-Hindutva did nothing to bring the perpetrators of Gujarat Pogrom before law even as US denied visa to Modi for ten years due to this. To be precise, while the soft Hindutva pursued by the Congress totally devastated it, the RSS-led BJP with its hard Hindutva became the ultimate victor.

This understanding on Indian fascism is also fully in accord with the specific historical factors and concrete political conditions of the country. It is a fundamental Marxist approach that any social phenomenon when develops further and transforms in a different social formation will inevitably adapt itself to the particularities and specificities of that context. Of course, fascism’s inseparable integration with the hegemony of corporate finance capital is its universal character. However, ascribing a universal pattern or form to the emergence of fascism for all situations is erroneous, and it will impede the building up of anti-fascist struggles too. For instance, in his concluding speech at the 7th Comintern Congress that defined fascism with its firm foundations in finance capital, its General Secretary Dimitrov had also underlined different course of development of fascism in colonial and semi-colonial countries,and in these countries, according to him, “there can be no question of the kind of fascism that we are accustomed to see in Germany, Italy and other capitalist countries”, and for such countries he suggested an analysis of their specific economic, political and historical conditions based on which fascism may assume different forms. As such, communists can formulate the methods of resisting and defeating fascism in India only through an evaluation of the country-specific or national peculiarities that provide the fertile basis for the development of Hindutva fascism integrating itself with corporatefinance capital today.


Viewed in this perspective, the specific feature of Indian fascism as embodied in the ideology of RSS is aggressive ‘Hindu nationalism’ or Hindutva aimed at the establishment of a Hindu theocratic state or Hindu Rashtra. But as is obvious, the content of this nationalism is at variance with classical fascism that waged aggressive wars for the protection of bourgeois national capitalist interests. In Afro-Asian-Latin American countries which have a long period of colonial and neo-colonial oppression, nationalism or patriotism must invariably be linked up with anti-colonial and anti-imperialist struggles and anti-imperialism is, therefore, an indispensable component of nationalism in these countries. On the other hand, neither in the colonial period nor in the postwar neo-colonial period, RSS has ever resorted to any genuine initiative for an independent national capitalist development. Rather, its entire history from the very inception has been that of betrayal of genuine nationalism. Even today its far-right economic orientation or affinity to neoliberal-corporatization is integrally linked up with its allegiance to US imperialism, leader of the neo-colonial global order. That is, its ‘cultural nationalism’ is only a camouflage for serving international finance capital. In this context, it would be in order, if we make a distinction between jingoistic and pseudo nationalism of RSS from that of the progressive and democratic national sentiment of the people which is directed against imperialism.  While the former is chauvinistic, jingoistic, exclusivist, divisive and reactionary that inevitably leads to fascism, in the present historical context, the latter is anti-imperialist and hence progressive, secular, democraticand inclusive consisting of the struggling unity of workers, peasants, women, dalits, adivasis, minorities and all oppressed.

A striking feature of Indian fascism that makes it all the more venomous is its shamelessideological orientation towards Brahmanical Hindutva supremacy. According to this ideology, vast majority of Indian people composed of the lower and oppressed castes are subhuman who deserve no civic or democratic rights. As a result, under Modi.2, on the one hand, most heinous atrocities on dalits and other oppressed castes are strengthening without any let up. Such atrocities manifested in the form of lynching, mass rape and ‘honour killings’  have even permeated to institutions of higher learning and research in the form ‘institutional murders’.On the other, RSS is most opportunistically and cunningly utilising identity politics to carve out caste-based vote banks along with unleashing a process of forcible integration of the oppressed castes in to the Hindutva fold.That is, pursuing an aggressive policy of saffronisation and divide and rule, the manuvadi RSS has also succeeded in deconstructing the various caste-based parties so as to submerge them in to the majoritarian saffron agenda. Therefore, in the Indian context, along with sustained struggles against the foundations of corporate capital, building up effective resistance against the Brahmanical caste system through appropriate ideological and practical interventions such as caste annihilation movementis a major task of the anti-fascist movement that invariably encompasses economic, social and cultural dimensions.

In the 1930s when two imperialist regimes, Italy and Germany had embraced fascism, the Comintern and Soviet Union had been there giving ideological-political leadership to the anti-fascist struggle. On the other hand, today in Europe alone ten neo-fascist parties are in power, and backed by financial oligarchs they have also initiated steps for a pan-European fascist alliance against workers, migrants and refugees. Meanwhile, unlike the relatively nation-centred capital of the pre-war period when European fascism emerged, today finance capital has become internationalised. Consequently, in accordance with the complex dimensions of capital accumulation and the concomitant decay, parasitism and reaction associated with internationalisation of finance capital, 21st century fascism shall inevitably be several-fold oppressive and militaristic.On the other hand, on account of its ideological-political weakness, the communist movement todayis not capable enough to take up the task of objectively evaluating and effectively challenging this fascist threat. The situation in India is also the same, though the specificities of Indian corporate-saffron fascism are different. Of particular importance here is the need ofclarity on the constituents of an anti-fascist front or platform.

In this context, Dimitrov’s observations in his address to the 7th Congress of the Comintern is very relevant even today. For instance, he had been very sceptical of the involvement of the imperialist bourgeoisie as fascism was inherently connected with the bourgeois attempt to shore up plunder by changing the state-form of class domination. Another weakness pinpointed by him was the class collaborationist attitude of the social democrats. Later, Stalinhimself endorsed this position of Dimitrov by pinpointing the weakness arising from the alliance with bourgeois regimes in the anti-fascist front of the 1930s. According to Stalin, at that time itself, the unique nature of accumulation under the hegemony of finance capital had made it difficult for the imperialists to adhere to a regime of bourgeois democracy.  He also characterised the reactionary character ofsocial democracy as ‘moderate wing of fascism’ having affinity to the policies of financial oligarchs.  In fact, Stalin’s criticism was vindicated later when, in spite of the horrors of Hitler fascism, US imperialism under the camouflage of decolonisation and welfare state went on installing terrorist-fascistmilitaryregimes across many countries in accordance with the needs of neo-colonial expansion of finance capital in the immediate postwar period, an aspect already referred. 

Today, the fascist offensive is taking place in the neoliberal context whencorporate capital as represented by both imperialist and comprador bourgeoisiealong with social democrats who are apologists of neoliberal policies has degenerated furthertogether with the concomitant ideological-cultural challenges at the superstructure. In this context, the communists have to pay much attention in differentiating the sustainable friends of the anti-fascist front from its foes and win over the former (including progressive sections of social democrats) to the side of the struggle against neoliberal fascism. The Indiansituation is such that along with the Congress which is in total disarray,other ruling class parties together with the social democratic leadership has already gone over to the side of neoliberal-corporatisation that forms the foundations of fascism today, even as the people are coming out against ruling regime in diverse forms. In this context, an anti-fascist offensive is to be initiated based on studying lessons from past experiences and concrete evaluation of the present with particular attention to the objective realities of India. For instance, though religion in itself is not fascistic, under neoliberalism majoritarian religion everywhere is amenable to be used by finance capital as an ideological basis of fascism (e.g. Evangelism in the Americas, Political Islam in West Asia, Hindutva in India, Buddhism in South-east Asia).As such, majoritarian fascist oppression on religious minorities is to be identified as an objective fact today. Hence, while isolating extremist groups and fundamentalist elements of all religions, it is the task of the anti-fascist democratic forces to declare solidarity with the oppressed religious minorities, especially the Muslims who are particularly targeted in the concrete Indian context. 

Thus, in continuation of the Political Resolution as adopted in the 11th Congress of our Party and taking into account the qualitative changes associated with Modi.2, the Central Committee (CC) has stressed the central role of the revolutionary unity of struggling left forces in the fight against corporate-saffron fascism.  The essential basis of such an initiative is the building up of mass movements and class struggle capable of imparting effective resistance against fascism in all its manifestations. To initiate this process, the CC has called for an open dialogue among the struggling left forces to explore the possibilities of developing mass political platformsbased on common minimum program at the national and state levels encompassing both parliamentary and non-parliamentary struggles according to concrete conditions. This initiative on the part of the Left with a people’s alternative shall form the core and the prelude for abroad anti-fascist united platform at the all India level. Such an effort uniting with all progressive-democratic forces on the one hand, shall effectively explore the possibility of tactical issue-based alliances with other sections based on people’s genuine needs and requirements according to the concrete conditions on the other. This approach, while ensuring our independent fighting space, is indispensable for winning over more and more forces with an anti-fascist orientation andfor utilising contradictions within the ruling classes and for isolating the most reactionary elements of who are allying with corporate-saffron fascism.This shallenable us to pursue for ourlong-term goal of achieving genuine democracy for all the people.

Select References:-

 1. Georgi Dimitrov, Selected Works (www. Marxists.org)
 2. Lenin, Left-Wing Communism: An Infantile Disorder
 3. James VGregor, Interpretations of Fascism, Transactions Publishers, New Jersey, 1997
 4. John Bellamy Foster, Monopoly Capital at the Turn of the Century (www. monthlyreview.org)
 5. Thomas Klikauer & Kathleen Webb Tunney “Rise of Saffron Power: Reflections on Indian Politics , Counter Currents, May 4, 2019    
 6. Red Dawn (MLKP), Issue 18-Winter 2018/19
 7. P J James, Imperialism in the Neocolonial Phase, Second Edition, 2015
 8. “ “    ,  “imperialism Today”, Red Star, November, 2018, p 8-15

 

The Communist movement in India has a history of almost a century after the salvos of October Revolution in Russia brought Marxism-Leninism to the people of India who were engaged in the national liberation struggle against the British colonialists. It is a complex and chequered history.